Przedszkole nr 87 w Poznaniu

statut


 
PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI
W   POZNANIUSTATUT


SPIS TREŚCI:
Rozdział I – Postanowienia Ogólne
Rozdział II – Cele i zadania przedszkola
Rozdział III – Sposób realizacji zadań przedszkola
Rozdział IV – Bezpieczeństwo
Rozdział V – Współdziałanie z rodzicami  
Rozdział VI – Organy przedszkola
Rozdział VII – Organizacja przedszkola  
Rozdział VIII – Zasady Odpłatności
Rozdział IX – Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola  
Rozdział X – Wychowankowie przedszkola  
Rozdział XI – Postanowienia końcowe  


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1
1.    Przedszkole jest placówką publiczną, ogólnodostępną, działającą jako jednostka budżetowa.

2.    Przedszkole posiada nr 87  oraz imię Jacusia i Agatki.
 
3.    Imię nadaje organ prowadzący przedszkole na wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców.  

4.    Imię może być zmienione lub uchylone na wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców.

5.    Procedurę nadania imienia i jego uchylenia lub zmiany określają odrębne przepisy.

6.    Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole nr 87 im. Jacusia i Agatki w Poznaniu.

7.    Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

8.    Siedziba Przedszkola znajduje się w Poznaniu 61-575, ul. św. Czesława 6a.

9.    Organem prowadzącym jest gmina Miasto Poznań reprezentowane przez Prezydenta Miasta Poznań z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

10.    Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.


§ 2  Podstawy prawne

1.    Przedszkole działa na podstawie:
1)    Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zmianami)  i przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych.
2)    Niniejszego statutu.ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 3   Cele i zadania
1.    Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunów prawnych).

2.    Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3.    Przedszkole umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

4.    Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy nauczycieli. Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz  zapewnia opiekę i kształcenie specjalne  dla dzieci niepełnosprawnych.

5.    Najważniejsze  cele i zadania:

1)    Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
2)    Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
3)    Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
4)    Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji.
5)    Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
6)    Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
7)    Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
8)    Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
9)    Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10)    Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
11)    Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
12)    Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców (prawnych opiekunów) za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
13)    Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
14)    Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
15)    Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
16)    Podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej dzieci.
17)    Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
18)    Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą przedszkolną.
19)    Zapewnienie  opieki, wychowania i  kształcenia specjalnego niepełnosprawnym wychowankom. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich.
20)    Cudzoziemcy przyjmowani są do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, które prowadzone jest w systemie elektronicznym, na podstawie kryteriów określonych w Ustawie Prawo oświatowe oraz uchwale organu prowadzącego.
21)    Przyjęcie cudzoziemca do przedszkola w trakcie roku następuje na podstawie decyzji dyrektora.
22)    Cudzoziemcy podlegają rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu, obejmującemu dzieci, które w roku kalendarzowym kończą sześć lat.
23)    Nauczyciele udzielają wsparcia w nauce języka polskiego, w szczególności poprzez opracowanie środków i pomocy dydaktycznych.
24)    W celu lepszego przygotowania społeczności przedszkolnej na przyjęcie cudzoziemców dzieci uczą się wzajemnego zrozumienia, tolerancji i poszanowania różnic kulturowych poprzez organizację cyklu zajęć dostosowanych do wieku dzieci na temat uchodźstwa, kultury i zwyczajów kraju pochodzenia cudzoziemców.

25)    Cudzoziemców i ich rodziców zachęca się do udziału w dodatkowych zajęciach, uroczystościach z udziałem rodziców.
26)    Cudzoziemców i ich rodziców potrzebujących pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmuje się taką pomocą.

6.    Cele   wychowania   przedszkolnego   przedszkole   realizuje   w   ramach   następujących   obszarów edukacyjnych mających na celu przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole:
1)    fizycznym;  
2)    emocjonalnym;  
3)    społecznym;
4)    poznawczym.  

ROZDZIAŁ III
SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA
§ 4    Sposób realizacji podstawy programowej
1.    Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu  jej realizacji.

2.    Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program opracowany samodzielnie lub z zespołem nauczycieli lub program innego autora (autorów).

3.    Dyrektor  ustala zgodność programu z podstawą programową oraz dostosowanie programu do potrzeb i możliwości dzieci dla których jest przeznaczony.  Czynność  tę może dyrektor przeprowadzić osobiście lub powołać do tego celu zespół nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych lub może skorzystać z opinii wystawionej przez doradcę metodycznego wychowania przedszkolnego.

4.    Program może wykraczać poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

5.    Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

6.    Programy dopuszczone w przedszkolu stanową zestaw programów wychowania przedszkolnego.

7.    Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci.

8.    Wspomaganie rozwoju dziecka realizują nauczyciele wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Podstawową forma aktywności jest zabawa.

9.    W trakcie realizacji procesu edukacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne metody, zasady i formy wychowania przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb  i możliwości dzieci.

10.    Ponadto, w toku bieżącej pracy nauczyciele indywidualizują sposób oddziaływania odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

11.    Nauczyciele systematycznie informują rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

12.     Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.

13.     Informację o gotowości do nauki w szkole przekazuje się rodzicom (prawnym opiekunom) w formie pisemnej do 30 kwietnia.
14.     Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.  

15.    Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.

16.    Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji  napięcia mięśniowego,   ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.

17.    Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.

18.    Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu.  

19.    Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli  powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.  

20.    Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.
 
21.     Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

22.     Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, którym umożliwia samodzielne podejmowanie różnorodnych form działania.

23.     Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane    w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do
 prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.

24.    Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

25.    Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania

26.    Przedszkole z własnej inicjatywy może prowadzić innowację pedagogiczną, zwaną dalej „innowacją”.

1)     Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy przedszkola.
2)    Innowacja, o której mowa w ust. 2, nie może prowadzić do zmiany typu przedszkola.
3)    Innowacja  może obejmować:
a)    wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne;
b)    całe przedszkole, oddział lub grupę.
4)    Rozpoczęcie innowacji jest możliwe tylko w sytuacji zapewnienia przez dyrektora przedszkola warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
5)    W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor przedszkola  zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego przedszkole. Innowacja może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ prowadzący przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
6)    Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
7)    Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji, który powinien obejmować:
a)    celowość prowadzenia innowacji;
b)    tematykę;
c)    sposób realizacji;
d)    zakres innowacji;
e)    czas trwania;
f)    zasady i sposób przeprowadzenia ewaluacji;
g)    przewidywane efekty innowacji.
8)    Autorzy (autor) zapoznają radę pedagogiczną z proponowaną innowacją. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji
w przedszkolu po uzyskaniu:
a)    zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
b)    opinii pedagogicznej;
c)    pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie   
w przedszkolu, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.


§ 5 Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
1.    Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

2.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

3.    Potrzeba udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej może wynikać w szczególności:
1)    z niepełnosprawności;
2)    z zaburzeń zachowania i emocji;
3)    ze szczególnych uzdolnień;
4)    ze specyficznych trudności w uczeniu się;
5)    z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
6)    z choroby przewlekłej;
7)    z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
8)    z niepowodzeń edukacyjnych;
9)    z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,
10)    sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
11)    z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4.    Nauczyciele przedszkola mają obowiązek:

1)    rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
2)    określania mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
3)    rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
4)    podejmowania działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
5)    współpracy z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz planowania dalszych działań.

5.     Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne, których celem jest:

1)    rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;
2)    wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji.

6.    W ostatnim roku pobytu w przedszkolu nauczyciele dokonują analizy i oceny gotowości szkolnej na podstawie przeprowadzonych obserwacji.

7.    Jeżeli w toku tych czynności ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ustalą, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, udzielają natychmiast tej pomocy w toku bieżącej pracy i informują o tym dyrektora przedszkola.

8.    Dyrektor we współpracy z nauczycielami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach bieżącej pracy z dzieckiem oraz jako zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w następujących formach:
1)    zajęcia rozwijające  uzdolnienia – dla dzieci szczególnie uzdolnionych
2)    zajęcia specjalistyczne:
a)    korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
b)    logopedyczne dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych;
c)    zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym;
d)     inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola,
3)    zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Forma ta wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
4)    porady i konsultacje.

9.    Formy pomocy, wymiar godzin oraz okres udzielania ustala dyrektor przedszkola w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący przedszkole.

10.    Dyrektor może wyznaczyć koordynatora, który będzie wykonywał zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

11.    Nauczyciele i specjaliści oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

12.    W przypadku, gdy z wniosków wynika, że pomimo udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka.

13.    Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

14.    Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o objęciu ich dzieci formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wskazuje formę, wymiar godzin i okres udzielania tej pomocy.

15.    Procedura opisana w punktach  9-14 dotyczy także przypadków, gdy dziecko posiada opinię poradni lub orzeczenie o indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, z tym, że podczas planowania sposobu udzielania pomocy uwzględnia się zalecenia zawarte w orzeczeniu lub opinii.

16.    Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci oraz nauczycielom. Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:
1)    porady,
2)    konsultacje,
3)    warsztaty,
4)    szkolenia

17.    Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

18.    Pomoc może być udzielana z inicjatywy:
1)    dziecka;
2)    rodziców dziecka (prawnych opiekunów);
3)    dyrektora przedszkola;
4)    nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
5)    poradni;
6)    asystenta edukacji romskiej;
7)    pomocy nauczyciela;
8)    pracownika socjalnego;
9)    asystenta rodziny;
10)    kuratora sądowego;
11)    organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

19.    Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana w formach wymienionych w punkcie 8 jest dokumentowana w odrębnych dziennikach. Zasady prowadzenia dzienników pomocy psychologiczno-pedagogicznej są określone w odrębnych przepisach.


§ 6   Opieka i  kształcenie dzieci niepełnosprawnych
1.    Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

2.    Przedszkole zapewnia:
1)    realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2)    warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
3)    zajęcia specjalistyczne;
4)    inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;
5)    integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;
6)    przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

3.    Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół  składający  się z nauczycieli oraz specjalistów, którzy będą pracować z dzieckiem.

4.    Zadaniem zespołu jest koordynowanie  udzielania pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Program ten opracowuje zespół na podstawie zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka.
 
5.    Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się  program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

6.    W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny, w programie może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci.

7.    Zespół dwa razy w roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka i w miarę potrzeb modyfikuje program.

8.    Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, przedszkole zatrudnia dodatkowo specjalistów lub nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub pomoc nauczyciela, w zależności od zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej.  Jeśli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane jest ze względu na inne niż wymienione powyżej niepełnosprawności, za zgodą organu prowadzącego, w przedszkolu można zatrudniać dodatkowo ww. osoby w celu współorganizowania kształcenia  dzieci  niepełnosprawnych.

9.    Dyrektor wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, które będzie realizował  nauczyciel – pedagog specjalny wspólnie z nauczycielem grupy lub samodzielnie, a także zadania dla specjalistów i pomocy nauczyciela.

10.    Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo udziału w spotkaniach zespołu, otrzymują kopie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka oraz programu.

11.    Zajęcia realizowane w ramach kształcenia specjalnego są dokumentowane wg odrębnych przepisów.


§ 7  Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

1.    Przedszkole umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
a)    zajęcia w języku polskim;
b)    realizację treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego regionu i kraju;
c)    prowadząc nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają takie życzenie w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. Oświadczenie może być także wyrażone poprzez zawarcie z przedszkolem umowy o korzystanie z usług przedszkola, gdzie jest adnotacja na temat nauczania religii.

2.    W miarę potrzeb organizowanie zajęć umożliwiających osłuchanie z językiem mniejszości narodowych, etnicznych, językiem regionalnym i podtrzymywanie tożsamości tych dzieci w zakresie narodowości, grupy etnicznej, językowej. Zasady organizowania tych zajęć są określone w odrębnych przepisach.

3.    Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur, ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców (prawnych opiekunów).

4.    Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartościach uniwersalnych.

§ 8  Organizacja zajęć dodatkowych
1.    Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe.

2.    Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość jest uzgadniana z organem prowadzącym przedszkole.

3.    Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.

4.    Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

5.    W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci. Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i oddaje je po zakończeniu zajęć.

6.    Rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat za zajęcia dodatkowe.


§ 9   Warunki lokalowe, baza

1.    Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:
1)    sal przedszkolnych - miejsce prowadzenia zajęć w zakresie opieki, wychowania i kształcenia;
2)    pomieszczeń sanitarno-higienicznych;
3)    szatni;
4)    gabinetu terapeutycznego.

2.    Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego – miejsce aktywności ruchowej i obserwacji przyrodniczych.

3.     Przedszkole zapewnia odpowiednie pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla wychowanków - bezpieczne i odpowiednie do zabawy i realizacji przyjętych programów.

4.    Przedszkole umożliwia korzystanie z posiłków.ROZDZIAŁ IV
BEZPIECZEŃSTWO

§ 10   Sposób sprawowania opieki nad dziećmi
1.    Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1)    zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
2)    zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - pod względem fizycznym jak i psychicznym,
3)    stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.

2.    Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki                               i wypoczynku a w szczególności:
1)    sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową,
2)    wyposażenie, w tym meble, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadające atesty i certyfikaty,
3)    przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej,
4)    w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania.

3.    Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren przedszkola posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wyjście bezpośrednio na jezdnię.

4.    Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

5.    W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

6.    W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi  pomaga nauczycielowi doraźnie pomoc nauczyciela.

7.    Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy 15 dzieci.

8.    Każde wyjście poza teren przedszkola odnotowuje się w zeszycie wyjść wraz z podpisem nauczyciela odpowiedzialnego za bezpieczeństwo.

9.    Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci,   nauczyciel  obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając  dzieci z miejsca  zagrożenia  oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.


§ 11  Postępowanie w sytuacjach szczególnych. Wypadki
1.    Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

2.    W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą pomoc przedmedyczną, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.

3.    O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
1)    rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka,
2)    dyrektora przedszkola,
3)    pracownika służby bhp.

4.    O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie:
1)    prokuratora,
2)    kuratora oświaty,
3)    organ prowadzący.

5.    O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.

6.    Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.

7.    Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.

8.    Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

9.    Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajko terapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach  z nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami chemicznymi i in.

10.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami np. z policją.


§  12    Wycieczki
1.    Przedszkole może organizować wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb, możliwości  i zainteresowań dzieci.

2.    Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie   rejestracyjnym pojazdu.

3.    Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych). Wyjątkiem są krótkie, piesze wycieczki będące uzupełnieniem realizowanego programu wychowania przedszkolnego np. do parku, na pocztę, itp.


4.    Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola.

5.    Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród nauczycieli.
 
6.    Kierownik wycieczki opracowuje program wycieczki, zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa, określa zadania opiekunów, zapewnia apteczkę, sprzęt i ekwipunek, czuwa nad bezpiecznym przebiegiem wycieczki. Przedszkole posiada dodatkową, zgodną ze statutem procedurę w zakresie organizacji wycieczek poza siedzibę przedszkola w formie regulaminu spacerów i wycieczek.

7. Opiekunami w czasie spaceru i wycieczki  mogą być także osoby niebędące pracownikami    pedagogicznymi przedszkola, wyznaczone przez dyrektora przedszkola.
1)    Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 15 dzieci (w przypadku grupy integracyjnej co najmniej dwie osoby).
2)    Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola, przy korzystaniu ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 10 dzieci (w przypadku grupy integracyjnej co najmniej dwie osoby).
3)    Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy:
a)    sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki,
b)    współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,
c)    przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
d)    zapewnienie dzieciom bezpiecznego przejścia z pojazdu, do pojazdu, przy wsiadaniu, przy wysiadaniu,
e)    nadzorowanie bezpieczeństwa podczas jazdy,
f)    wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

8.Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.


§ 13  Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
1.    W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady  przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
1)    Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub ich prawni opiekunowie.
2)    Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela lub innego pracownika przedszkola.
3)    Przejęcie odpowiedzialności prawnej przedszkola za bezpieczeństwo dziecka następuje w momencie: przekazania dziecka przez osobę przyprowadzającą – pracownikowi Przedszkola nr 87 i trwa do przekazania dziecka osobie uprawnionej do jego odbioru.

4)    Przejęcie odpowiedzialności prawnej rodziców (prawnych opiekunów), za bezpieczeństwo dziecka następuje w momencie:
a)    odbioru dziecka od pracownika Przedszkola nr 87;
b)    przyjścia z dzieckiem na uroczystość przedszkolną i  przez cały czas jej trwania(np. festyny, pikniki rodzinne, spotkania wigilijne, spotkania „Mamo, Tato baw się ze mną „)
c)    przekazania dziecka po występach artystycznych na uroczystościach przedszkolnych (np. festyn z okazji Dnia Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, zakończenie roku szkolnego);
d)    przekazania dziecka powracającego z wycieczki, w szatni przedszkolnej przez pracownika przedszkola;
e)    sprawowania funkcji opiekuna na wycieczkach i spacerach.

5)    Rodzice (prawni opiekunowie) mogą pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola - przedkładając upoważnienie nauczycielom prowadzącym oddział. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, serię i numer dowodu osobistego

6)    Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują  odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo  dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

7)    Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola lub za pośrednictwem innego pracownika przedszkola.
a)    odbiór dziecka przez osoby uprawnione (rodziców/prawnych opiekunów dziecka lub osoby upoważnione) nieznane pracownikowi Przedszkola nr 87 następuje po wylegitymowaniu się dowodem tożsamości (dokument ze zdjęciem).

8)    Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w   przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa (podejrzenie, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).

9)    O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności  dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

10)    Odmowa wydania dziecka z ww. powodu może także dotyczyć rodzica (prawnego opiekuna). W tej sytuacji nauczyciel, próbuje kontaktować się z drugim rodzicem (prawnym opiekunem) w celu odebrania dziecka oraz powiadamia o tym fakcie dyrektora.


11)    Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dziecka w godzinach pracy przedszkola. Jeżeli tego nie uczynią nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji i dyrektora podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji.

2.     Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania  dziecka w czasie pobytu dziecka w przedszkolu rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.


ROZDZIAŁ V

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI
§ 14  Formy współpracy przedszkola z rodzicami
1.    Rodzice (prawni opiekunowie)  i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.    Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami):
1)    zebrania grupowe  – na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb;
2)    dyżur nauczyciela - konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem;
3)    dyżur dyrektora – rozmowy i konsultacje z dyrektorem – dokładny termin jest podawany rodzicom (prawnym opiekunom) na gazetce w holu przedszkola;
4)    zajęcia adaptacyjne;
5)    zajęcia otwarte;
6)    spotkania typu „Mamo, Tato baw się ze mną”;
7)    rozmowy rozwojowe, w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze  organizowane są w przedszkolu nie rzadziej niż jeden raz w roku szkolnym;
8)    formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców (prawnych opiekunów)  takie jak warsztaty, szkolenia, porady, konsultacje nauczycieli i specjalistów;
9)    uroczystości i spotkania okolicznościowe – według kalendarza imprez;
10)    wspólne wycieczki dla dzieci i ich  rodzin;
11)    festyny i pikniki  rodzinne – 1 raz w roku.

3.    W przedszkolu jako organ przedszkola działa Rada Rodziców.
§ 15  Prawa rodziców
1.    Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
1)    znajomości koncepcji przedszkola;
2)    zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz współdziałania w jego realizacji;
3)    planowych systematycznych spotkań z nauczycielami oddziału;
4)    uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka oraz postępów w jego rozwoju;
5)    uzyskania  informacji na temat stanu gotowości szkolnej swojego dziecka;
6)    wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji;
7)     pracy przedszkola, w tym także podczas ewaluacji wewnętrznej;
8)    wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo w radzie rodziców oraz podczas ewaluacji zewnętrznej;
9)    korzystania z form współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami);
10)    włączania się w organizację życia przedszkolnego;
11)    życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem tajemnicy jej treści itp.


§ 16  Obowiązki rodziców
1.    Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek czuwać nad prawidłową realizacją obowiązku przedszkolnego dzieci sześcioletnich, w szczególności zapewnić uczestnictwo dzieci w zajęciach.

2.    Przedszkole oczekuje od rodziców (prawnych opiekunów) :
1)    bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka,
2)    terminowego regulowania opłat,
3)    przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki,
4)    aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola,
5)    przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego,
6)    kultury zachowania  w różnych sytuacjach na terenie placówki.
ROZDZIAŁ VI
ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 17   Organy przedszkola
1.    Organami przedszkola są:
1)    dyrektor przedszkola
2)    rada pedagogiczna
3)    rada rodziców

§ 18  Dyrektor

1.    Dyrektor  jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz   pracowników administracji i obsługi.

2.    Kompetencje dyrektora przedszkola:
1)    kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;
2)    organizuje  administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
3)    zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
4)    przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
5)    występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
6)    jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
7)    prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej;
8)    realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
9)    wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne;
10)    powołuje zespoły zadaniowe do realizacji zadań statutowych przedszkola;
11)    sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;
12)    dokonuje oceny pracy nauczycieli;
13)    wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego;
14)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
15)    gospodaruje majątkiem przedszkola i dba o powierzone mienie;
16)    odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej,
17)    powierza po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący przedszkole i radę pedagogiczną dodatkowe stanowiska kierownicze w przedszkolu;
18)    dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego;
19)    sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
20)    wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
21)    zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji;
22)    w przypadkach określonych statutem skreśla dzieci z listy wychowanków, po wcześniejszym podjęciu takiej uchwały przez  radę pedagogiczną;
23)    przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
24)    ustala ramowy rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;
25)    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
26)    organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w oparciu o opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej;
27)    zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
28)    ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją;
29)    zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola.

3.    W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz organem prowadzącym przedszkole i organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

4.    Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.

5.    Stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola.

6.    Współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.

7.    Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

8.    W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, jeśli nie utworzono takiego stanowiska, inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 19  Rada pedagogiczna
1.    Radę pedagogiczną tworzą dyrektor  jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu.  

2.    Rada pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

3.    Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po każdym semestrze oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole  albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.   

4.    Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za  zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.


5.    Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

6.    Kompetencje rady pedagogicznej:
1)     Kompetencje stanowiące:
a)    zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym roczny plan pracy;
b)    ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
c)    podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych;
d)    podejmuje uchwały w sprawach skreślenia  dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola;
e)    zatwierdza zmiany w statucie;
f)    ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola;
g)    zatwierdza regulamin rady pedagogicznej.
2)    Kompetencje opiniujące:
a)    opiniuje organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
b)    opiniuje projekt planu finansowego przedszkola;
c)    opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;
d)    opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
e)    opiniuje programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w przedszkolu.
3)    Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:
a)    przygotowuje ramowy rozkład dnia i wnioskuje do dyrektora o zatwierdzenie;
b)    opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata;
c)    opiniuje propozycje organu prowadzącego przedszkole dotyczącą zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola;
d)    opiniuje decyzje dyrektora przedszkola o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska kierowniczego;
e)    może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego,
f)    wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola;
g)    rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców;
h)    deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie od oceny pracy nauczyciela.

7.    Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

8.    Członków rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw omawianych na zebraniach, w szczególności informacje dotyczące konkretnych osób i dzieci.

9.    Do realizacji zadań statutowych przedszkola, dyrektor powołuje spośród członków rady pedagogicznej  zespoły nauczycieli. Powołanie zespołów może być na czas określony lub nieokreślony. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora przedszkola na wniosek tego zespołu.

10.    Dyrektor przedszkola, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników przedszkola. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tego przedszkola.

11.    Zespół zadaniowy określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.§ 20   Rada Rodziców
1.    W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.

2.    Radę rodziców tworzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. Podczas wyborów jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).

3.    Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

4.    Rada rodziców działa w oparciu o własny regulamin zgodny z ustawą prawo oświatowe i  statutem przedszkola.

5.    Kompetencje rady rodziców:
1)    może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
2)    opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola;
3)    opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
4)    opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego;
5)    może wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
6)    deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela;
7)    deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
8)    wnioskuje wspólnie z dyrektorem o ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkola;
9)    wnioskuje o nadanie, zmianę lub uchylenie imienia przedszkola.

6.    W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa  regulamin rady rodziców.


§ 21  Zasady współdziałania organów przedszkola
1.    Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wspomaganie rozwoju dzieci, ich dobro i bezpieczeństwo, a także jakość pracy przedszkola.

2.    Dyrektor przedszkola gwarantuje pełny i prawidłowy przebieg informacji między organami przedszkola.

3.    W zebraniach rady rodziców może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor przedszkola i ewentualnie inni członkowie rady pedagogicznej.

4.    W zebraniach rady pedagogicznej w miarę potrzeb i po wcześniejszym ustaleniu może brać udział rada rodziców lub jej przedstawiciele.

5.    Dyrektor przedszkola informuje radę pedagogiczną oraz radę rodziców o wynikach ewaluacji zewnętrznej.


§ 22   Sposób rozwiązywania sporów między organami i innymi podmiotami przedszkola
1.    Dyrektor przedszkola rozstrzyga wnoszone sprawy sporne pomiędzy organami z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.

2.    Wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

3.    Jeżeli uchwała statutowego organu jest niezgodna z obowiązującym prawem lub narusza interesy przedszkola i nie służy rozwojowi jej wychowanków wstrzymuje jej wykonanie lub informuje o niezgodności z przepisami prawa właściwy organ przedszkola i uzgadnia z nim sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały lub sporu.

4.    W przypadku braku uzgodnienia o którym mowa w punkcie 3, dyrektor przedszkola przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu organowi (prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny).

5.    Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące  funkcjonowania przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.ROZDZIAŁ VII
ORGANIZACJA  PRACY PRZEDSZKOLA
§ 23  Akusz organizacji przedszkola
1.    Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji   przedszkola opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia.

2.     Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza  organ prowadzący przedszkole.

3.    Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:
1)    liczbę oddziałów;
2)    liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
3)    tygodniowy wymiar zajęć;
4)    czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
5)    liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
6)    liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
7)    liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
8)    ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

4.    Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe organowi prowadzącemu przedszkole.

5.    Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.

6.     W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola do dnia 30 września, organ prowadzący przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

7.    W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola po dniu 30 września, organ prowadzący przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

§ 24  Organizacja  i czas pracy przedszkola

1.    Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100.

2.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

3.    W przedszkolu można utworzyć łącznie 4  oddziały

4.     Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

5.    Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący  przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

6.    Przedszkole czynne jest w dni  robocze w godzinach od 6.00 do 17.00.

7.    Czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin dziennie, w tym 5 godzin bezpłatnej opieki, wychowania i kształcenia w czasie ustalonym przez organ prowadzący tj. od 8.00 do13.00.

8.    Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.

9.    Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.

10.    Na każdy oddział dodatkowo zatrudnia się pomoc nauczyciela, która współpracuje z nauczycielami w realizacji ich zadań.

11.    Przedszkole odpowiednio do potrzeb środowiskowych może prowadzić:
1)    kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych,  wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
2)    indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

12.    Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

13.    W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

14.    W przedszkolu nie organizuje się wczesnego wspomagania.

15.    Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów.

16.    Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

17.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

18.    Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

19.     Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć dodatkowych i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
1)     z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
2)     z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

20.    Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

21.    Liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym można zwiększyć do 28 dzieci, jeżeli zwiększenie ma dotyczyć przyjęcia dzieci pochodzących z Ukrainy. Dzieci ukraińskie mogą kontynuować pobyt w przedszkolu do ukończenia wychowania przedszkolnego.


§ 25 Zawieszenie zajęć

1.    Zajęcia w przedszkolu zawiesza się w razie wystąpienia:
1)    zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez  ogólnopolskich lub międzynarodowych;
2)      temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci;
3)      zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;
4)      innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci.

2.   W przypadku zawieszenia zajęć, na okres powyżej 2 dni dyrektor przedszkola  organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik
        kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia  
        zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1.

3.   W czasie realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci.

4.   W realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość nauczyciele korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak:

1)    komunikatory, poczta elektroniczna, grupy społecznościowe, kontakt telefoniczny;
2)    inne niż wskazane w pkt 1, umożliwiające kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.

5.   Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem:
1)      równomiernego obciążania dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
-    zróżnicowania zajęć w każdym dniu;
-    możliwości psychofizycznych dzieci.

6.    Przedszkole zapewnia warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez:
1)    łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia:
a)      przekazywanie rodzicom kart pracy do wydruku lub wydrukowanych kart pracy;
b)      propozycji zabaw z dzieckiem z użyciem przedmiotów dostępnych w domu;
c)      przesyłanie linków do filmów edukacyjnych, multimedialnych książeczek i gier  edukacyjnych;
2)      materiały dostosowane są do potrzeb i możliwości  dzieci w wieku przedszkolnym.

7.    W okresie prowadzenia zajęć z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przedszkola przekazuje dzieciom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
8.    W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować:

1)   zakres treści nauczania wynikających z programów nauczania oraz ramowego rozkładu dnia przedszkola;

2)   tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w przedszkolu   
     wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2.     O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak również o modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania oraz tygodniowego rozkładu zajęć, dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3.     Podczas realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola  informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych sposobach oraz formach ich realizacji przez dziecko w domu. Przekazują rodzicom dzieci materiały niezbędne do realizacji zajęć w domu za pośrednictwem  poczty elektronicznej.

4.     Jeżeli rodzice dziecka nie posiadają dostępu do Internetu, nauczyciel przesyła na telefon  komórkowy rodzica informacje o dostępnych materiałach niezbędnych do realizacji zajęć  z  wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość, a także możliwych   sposobach i formach ich realizacji przez  dziecko w domu.
                                                                                                                                                                                                         
5.     Potwierdzeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest:
1)   przesłanie przez rodziców zdjęć lub filmów z wykonanych przez dzieci zadań;
2)   odbieranie wiadomości;
3)   wykonywanie zadań w formie ustalonej dla stosowanego narzędzia zdalnego nauczania.

6.    Potwierdzenie uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych w z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość uwzględnia zasady poszanowania sfery prywatności rodziców dziecka oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do realizacji zadań.

7.    W przypadku rodziców dziecka, którzy nie mają dostępu do Internetu, obecność potwierdzana jest poprzez odbieranie wiadomości SMS, zapoznanie się z przesłanym materiałem i wykonanie zadań w formie ustalonej przez nauczyciela.

8.     W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola i specjaliści monitorują postępy dziecka na bieżąco i przekazują rodzicom informacje telefonicznie lub innej dopuszczalnej formie, regularnie  i terminowo, z zachowaniem poufności.

9.    W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, rodzice mają możliwość indywidualnych kontaktów z nauczycielami w formie:
1)   rozmów indywidualnych w bezpośrednim kontakcie;
2)   rozmów telefonicznych.

10.    Dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.

11.    Dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania.

12.    Zajęcia te organizuje się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz jeżeli na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.

13.     W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie danego przedszkola dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, może zorganizować dla dziecka, zajęcia na terenie innego, wskazanego przez organ prowadzący, przedszkola.

14.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

ROZDZIAŁ VIII
ZASADY ODPŁATNOŚCI
§ 26    Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu
1.    W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. W Przedszkolu nr 87 w Poznaniu ustalone są godziny od 8.00 do 13.00.

2.    Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Rada Miasta Poznania podjęła stosowną uchwałę w dniu 13 czerwca 2023 r.                        ( Uchwała NR LXXXVII/1622/VIII/2023), zgodnie z którą opłata za pobyt dziecka powyżej 5 bezpłatnych godzin wynosi 1,30 zł za każdą godzinę.
3.    Zgodnie z przepisem art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017r. zmienia się charakter opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na zobowiązanie publiczno-prawne, a więc nie wymagające umów o charakterze cywilno-prawnym.

4.    Rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ponoszą odpłatność  wyłącznie za wyżywienie.

5.    Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do terminowego i kompletnego uiszczania opłat.

6.    W przypadku braku wpłaty Dyrektor przedszkola dochodzi należności na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- Dz.U. z 2017 r. poz. 1201).

7.    Rodzice zobowiązani są poinformować przedszkole o nieobecności dziecka.

8.    Nie podwyższa  lub obniża się wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 na podstawie  obowiązującej uchwały Rady Miasta Poznania.   
                                                                                        
9.    Rodzice, opiekunowie prawni ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień w odpłatności za przedszkole, zobowiązani są złożyć wniosek,  oświadczenie zawierające niezbędne dane do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia, do dyrektora przedszkola.

10.    Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zawarte są w stosownej deklaracji, którą rodzice ( opiekunowie prawni) podpisują na początku roku szkolnego.

11.    W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę obniżenia lub zwolnienia  z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, rodzice dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.

12.    W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic zobowiązany jest  powiadomić przedszkole na piśmie.

13.    Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie i pracownicy  przedszkola.

14.    Dzienna opłata wyżywienia w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.

15.    Koszt posiłku uwzględnia jedynie koszt surowców użytych do przygotowania posiłku.

16.    Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola  w porozumieniu z radą rodziców po zatwierdzeniu przez organ prowadzący,  podając do wiadomości poprzez stosowne zarządzenie.
17.    ( uchylony)

18.    Opłatę za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu rodzice, opiekunowie prawni regulują „z dołu ” za rzeczywiste dni obecności i korzystanie z posiłków do 20 dnia każdego miesiąca  na indywidualne numery kont bankowych  wskazanych przez przedszkole.

19.    W przypadku braku płatności za przedszkole w terminie wskazanym w § 25, ust. 18 dyrektor przedszkola informuje rodziców (prawnych opiekunów) o powstałej zaległości.

20.    Pracownik właściwy ds. prowadzenia rozrachunków w Przedszkolu Nr 87 na bieżąco dokonuje kontroli terminowości realizacji zobowiązań poprzez analizę rozrachunków.

21.    Po zamknięciu rozliczeń dotyczących danego miesiąca, pracownik właściwy ds. prowadzenia rozrachunków w Przedszkolu Nr 87 przekazuje informację o zaległościach Dyrektorowi Przedszkola , w celu podjęcia dalszych działań.

22.    W przypadku braku zapłaty, Dyrektor Przedszkola podejmuje decyzję o podjęciu działań windykacyjnych.

23.    Czynności windykacyjne są podejmowane niezwłocznie zgodnie z instrukcją .

24.    Jeżeli rodzice, prawni opiekunowie, nie dokonają uregulowania zaległości do końca miesiąca w którym należało uiścić opłatę za przedszkole, dyrektor powiadamia rodziców na piśmie o powstałej zaległości.

25.    W przypadku, gdy zaległość przechodzi na następny miesiąc i rodzice, prawni opiekunowie nie dokonają uregulowania zaległości do 15 dnia następnego miesiąca, dyrektor powtórnie informuje rodziców/prawnych opiekunów o zaległości,  na piśmie.

26.    Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana do końca następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstało zobowiązanie, dyrektor przedszkola przekazuje informację o powstałej zaległość  na piśmie do  Wydziału  Finansowego Urzędu Miasta Poznania, który podejmie stosowne działania, w stosunku do rodziców, którzy zalegają z odpłatnością za usługi przedszkolne.

27.    Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie (dalej zwane „należnościami”) w Przedszkolu stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym .

28.    Informacja o płatnościach należności bieżących, zaległych oraz o naliczonych odsetkach z tytułu zwłoki w ich zapłacie podawana jest comiesięcznie rodzicom lub prawnym opiekunom w systemie i-Przedszkole do 5 dnia każdego miesiąca

29.    Termin płatności należności ustala się na  20 dzień każdego miesiąca, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data zaksięgowania środków na wskazanym do dokonywania płatności rachunku bankowym  Przedszkola.

30.    Pracownik Przedszkola wyznaczony przez  Dyrektora prowadzi ewidencję należności na bieżąco, na podstawie wyciągów bankowych.

31.    Należności stają się wymagalne w dniu następnym po upływie terminu ich płatności, chyba że dzień ten wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,  to wówczas termin ten ulega przesunięciu na następny dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub sobotą.

32.    W przypadku nieterminowego regulowania należności naliczane są odsetki za zwłokę jak dla należności podatkowych. Odsetki oblicza się za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty, przy czym skierowanie dochodzenia należności na drogę postępowania egzekucyjnego  nie zwalnia z obowiązku naliczania odsetek.

33.    W Przedszkolu prowadzi się na bieżąco działania prewencyjne w celu zapobiegania powstawaniu opóźnień w płatności należności, w szczególności poprzez stały bezpośredni kontakt z zobowiązanymi do ich uiszczania oraz niezwłocznie podejmowane działania informacyjnych w sytuacjach powstania opóźnień.

34.    W przypadku nieskuteczności działań, o których mowa w ust. 7  Dyrektor Przedszkola na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania podejmuje działania  zmierzające do egzekucji należności.

35.    Rodzice opłacają dodatkowo koszty imprez i wycieczek.

ROZDZIAŁ IX
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 27  Inne stanowiska kierownicze
1.    W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

2.    Powierzenia tego  stanowiska i odwołania ze stanowiska dokonuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.

§ 28  Nauczyciele
1.    W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2.    Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3.    Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy.

4.    Do zakresu zadań nauczyciela  należy:
1)    odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
2)    planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,;
3)    wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
4)    prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w indywidualnej teczce;
5)    ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby i możliwości dzieci, w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania i uzdolnienia;
6)    dokonanie analizy gotowości szkolnej dzieci, które w danym roku podejmą naukę w klasie I;
7)    wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji oddziaływań oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy;
8)    stosowanie metod i form wychowania przedszkolnego;
9)    włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;
10)    współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do potrzeb i sytuacji społecznej dziecka;
11)    planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
12)    dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę powierzonej sali przedszkolnej;
13)    udział w pracach rady pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami rady pedagogicznej;
14)    udział w pracach zespołów zadaniowych zgodnie z powołaniem dyrektora;
15)    współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
16)    prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
17)    zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp;
18)    realizacja uchwał i wniosków rady pedagogicznej, wniosków i zaleceń dyrektora oraz osób kontrolujących;
19)    realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola a wynikających            z bieżącej działalności placówki.

5.    Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu wspierania rozwoju dziecka na miarę jego możliwości i potrzeb. Informacji dotyczących dzieci udzielają rodzicom wyłącznie dyrektor i nauczyciele. Kompetencji takich nie posiadają pracownicy niepedagogiczni.

6.    Nauczyciel współpracuje  z nauczycielem współprowadzącym grupę w zakresie planowania pracy, realizacji oraz analizy podjętych działań, ustalania i wdrażania wniosków odnoszących się do grupy oraz poszczególnych dzieci.

7.    Nauczyciel współpracuje z pracownikami niepedagogicznym oraz specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu na rzecz wspierania rozwoju dzieci.

8.    Nauczyciel ma prawo:
1)    wyboru lub opracowania programu;
2)    doboru pedagogicznych zasad, metod i form pracy odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci;
3)    korzystania z uprawnień przysługujących nauczycielom i pracownikom zawartych  w odrębnych przepisach;
4)    rozwoju i awansu zawodowego;
5)    korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji   naukowo-oświatowych.

9.    Nauczyciel dokonuje ewaluacji pracy własnej oraz wdraża podjęte wnioski na rzecz własnego rozwoju zawodowego.

§ 29   Specjaliści
1.    Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów w zależności od potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego.

2.    Zadania specjalistów:
1)    Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy:
a)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci;
b)    diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci;
c)    udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
d)    minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci;
e)    inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
f)    pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
g)    wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2)    Do zadań logopedy w przedszkolu należy:
a)    diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
b)    prowadzenie terapii logopedycznej;
c)    prowadzenie porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
d)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
e)    wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3)    Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:
a)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
b)    prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
c)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami uczniów;
d)    wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4)    Do zadań pedagoga specjalnego należy:
a)    współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami;
b)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych w związku z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia;
c)    mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów
d)    przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
e)    rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;
f)    opracowanie, ale też realizacji programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
g)    prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi;
h)    w miarę potrzeb prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi;
i)    pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie edukacyjno-terapeutycznym, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

5)    Do zadań rehabilitanta  w przedszkolu należy w szczególności:
a)   prowadzenie ćwiczeń indywidualnych poprzez stosowanie specjalistycznych ćwiczeń mających na celu kształtowanie cech motorycznych i wydolności fizycznej;
b)   rozpoznawanie możliwości motorycznych dziecka;
c)   konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka;
d)   opracowywanie samodzielnych opinii rehabilitacyjnych na temat rozwoju oraz wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów psychoruchowych dzieci;
e)   współpraca z  nauczycielami poszczególnych grup;
f)   systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

§ 30 Pracownicy niepedagogiczni
1.    W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

2.    Podstawowym zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3.    Wszyscy pracownicy są zobowiązani  natychmiast reagować na:
1)    wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,
2)    osoby postronne, przebywające na terenie Przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.

4.    Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor Przedszkola.

5.    Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

6.    Pracownicy samorządowi na stanowiskach urzędniczych.
1)    pracownikami administracyjnymi  na stanowiskach urzędniczych w przedszkolu jest: samodzielny referent ds. zaopatrzenia i żywienia, specjalista d.s. CUWJO

2)    do obowiązków samodzielnego referenta ds. zaopatrzenia i żywienia należy:
a)    zaopatrywanie przedszkola w żywność, środki nietrwałe i sprzęt,
b)    nadzorowanie sporządzania posiłków, wydzielania racji pokarmowych dla  dzieci i personelu,
c)    sporządzanie (z kucharką) jadłospisów,
d)    prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej oraz  raportów  żywieniowych  i  ich  analiza  zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e)    naliczanie opłat za przedszkole
f)    uczestnictwo w zebraniach ogólnych rodziców, naradach z personelem administracyjno – obsługowymi w razie konieczności w posiedzeniach organów przedszkola.
3)    Do obowiązków specjalisty d.s. CUWJO  należy :
a)    przesyłanie elektronicznie dowodów księgowych do CUWJO
b)    dokonywanie zmian w planie finansowym
c)    miesięczne zamawianie pieniędzy w Wydziale Finansowym
d)    zamieszczanie informacji na BIP jednostki o stanie mienia komunalnego
e)    inwentaryzacja metodą spisu z natury
f)    wprowadzanie do programu Progman – Kadry nowych pracowników oraz składników wynagrodzeń , informacji o nieobecnościach i urlopach
4)    w miarę potrzeb organizacyjnych i możliwości finansowych przewiduje się, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, utworzenie innych stanowisk administracyjnych.

7.    Pracownicy  samorządowi na stanowiskach administracyjnych, pomocniczych i obsługowych.
1)    Pracownikami obsługi w przedszkolu są: kucharz, pomoc kuchenna, pomoc nauczyciela, konserwator-ogrodnik, sekretarka
2)    Do obowiązków kucharza należy:
a)    przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,              
b)    przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie,
c)    prowadzić magazyn podręczny,
d)    utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych,
e)    brać udział w ustalaniu jadłospisów.
3)    Do obowiązków pomocy kuchennej należy:
a)    pomagać kucharzowi  w sporządzaniu posiłków,
b)    zmywać i utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia  kuchenne,
c)    wykonywać inne polecenia kucharki wynikające z bieżących potrzeb pracy w kuchni.
4)    Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:
a)    spełniać czynności obsługowe i opiekuńcze w stosunku do wychowanków polecone przez nauczycielkę danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,
b)    utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach,
c)    troszczyć się o bezpieczeństwo dzieci,
d)    pomoc dzieciom przy czynnościach samoobsługowych
e)    dbać o estetykę sali i czystość zabawek,
5)    Do obowiązków konserwatora, ogrodnika:
a)    wykonywać prace gospodarcze i konserwatorskie możliwe do wykonania we własnym zakresie,
b)    monitorować i kontrolować obiekt przedszkola i ogrodu , usuwanie powstałych zagrożeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom,
c)    utrzymywać w czystości otoczenie przedszkola,
d)    zamiatać i odśnieżać przynależny do przedszkola odcinek ulicy i chodnika,
e)    utrzymywać w czystości ogródek przedszkolny, podlewać i konserwować zieleń w  ogródku,
f)    w przypadku rozdzielenia etatu na dwóch pracowników szczegółowy zakres obowiązków ustali dyrektor placówki.
6)    Do obowiązków sekretarki należy:
a)    przyjmowanie, rozdział  i prowadzenie ewidencji korespondencji, wpływów i dokumentów oraz  przesyłek,
c)    prowadzenie kancelarii zgodnie z instrukcją kancelaryjną

8.    Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:
1)    wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki,
2)    troszczenia się o mienie placówki,
3)    nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynników społecznych,
4)    przestrzegania dyscypliny służbowej polegającej na:
a)    realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie spóźnianiu  się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem,
b)    codziennym podpisywaniu listy obecności,
c)    usprawiedliwianiu u dyrektora przedszkola nieobecności w pracy nie później niż w drugim dniu,
d)    wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie,
e)    zgłaszaniu administracji przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie,
f)    czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola,
g)    poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę do przyjęcia  i wykonywania pracy.

9.    Wszyscy pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

10.    Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.

ROZDZIAŁ X
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 31   Wiek dziecka a pobyt w przedszkolu
1.    Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 - 6 lat.
 
2.    Dziecko może przebywać w przedszkolu  od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym  kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

3.    W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
4.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

5.    Dzieci w wieku 6 lat jest objęte  obowiązkowym rocznym przygotowaniem  przedszkolnym.

6.    Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do  przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W tym przypadku rodzice są zobowiązani dostarczyć odroczenie od obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka dziecko.

7.    W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej  niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.      
                                      
8.    Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły obwodu, w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest pisemny wykaz dzieci sporządzony i przekazany do 30 września każdego roku szkolnego.

9.    Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego „zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.

10.    Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola.

§ 32 Prawa i obowiązki dzieci
1.    W przedszkolu przestrzegana jest konwencja o prawach dziecka. Przedszkole uznaje, iż dziecko wymaga specjalnej opieki i ochrony. Ma ono niepodważalne prawa, które mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, rozwój osobowości i samorealizacji.

2.    Dzieci mają prawo do:
1)    właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego dostarczającego różnorodnych bodźców zgodnie z:
a)    zasadami pracy z małym dzieckiem,
b)    potrzebami i możliwościami rozwojowymi( w tym: z potrzebą eksperymentowania, wyborem realizowanej potrzeby poznawczej, wyborem zadań i sposobów ich rozwiązywania, zgłaszania własnych pomysłów),
2)    zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
3)    wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeby twórczej aktywności,
4)    codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki   pogodowe,
5)    nieskrępowanego uczestnictwa w życiu przedszkola,
6)    pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby,
7)    ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
8)    szacunku dla różnorodnych jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
9)    poszanowania jego tożsamości godności i prywatności, akceptacji jego osoby,
10)   przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,
11)   zabawy współdziałania z innymi,
12)   snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
13)   racjonalnego żywienia,
14)   regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego,
15)   znajomości swoich praw i obowiązków,
16)   wyrażania własnych myśli, pragnień i potrzeb,
17)   bezkonfliktowego rozwiązywania problemów,
18)   ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.

3.    W przedszkolu nie wolno stosować wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich.

4.    Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej to nie tylko prawa, ale obowiązki. Dzieci mają obowiązek:
1)    przestrzegać zawartych umów dotyczących sposobu zachowania, w tym zasad bezpieczeństwa,
2)    słuchać i reagować na polecenia nauczyciela,
3)    szanować mienie przedszkola,
4)    zachowywać porządek i czystość,
5)    zgodnie współdziałać w zespole,
6)    szanować prawa innych, w tym do zabawy,
7)    szanować wytwory pracy innych,
8)    stosować formy grzecznościowe,
9)    akceptować indywidualność każdego dziecka,
10)    polubownie rozwiązywać konflikty,
11)    informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach.

5.    Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka:
1)    W przypadku naruszenia praw dziecka na terenie Przedszkola, w tym zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć pisemną skargę lub pisemny wniosek do Dyrektora w ciągu 14 dni od daty zajścia. Po tym terminie skargi i wnioski nie będą przyjmowane i rozpatrywane. Skargi i wnioski adresowane do Dyrektora muszą zawierać personalia i adres zgłaszającego oraz  zwięzły opis zaistniałej sytuacji.
2)    Każdą skargę lub wniosek osoba składająca może wycofać w terminie 3 dni od daty złożenia.
3)    Skargi i wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane.
4)    W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy, wnoszący skargę lub wniosek jest zobowiązany, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od zawiadomienia o niemożności ustalenia przedmiotu sprawy - do złożenia dodatkowych wyjaśnień, z jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę lub wniosek bez rozpatrzenia.
5)    Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor , który w celach doradczych może zasięgnąć opinii innych pracowników placówki.
6)    W przypadku stwierdzenia naruszenia praw dziecka przez pracownika, decyzję w sprawie podejmuje Dyrektor.
8)    Dyrektor udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej, co do właściwości rozpatrzenia sprawy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia skargi lub wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni od daty zgłoszenia, po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych. Odpowiedź pisemną Dyrektor przekazuje osobiście lub przesyła pocztą.
9)    Wszystkie złożone skargi i wnioski dotyczące naruszenia praw dziecka w Przedszkolu oraz sposoby ich załatwienia są dokumentowane.
10)   Placówka informuje rodziców/prawnych opiekunów o trybie składania skarg w Przedszkolu oraz podaje nazwy instytucji, do których można się odwołać w przypadku naruszenia praw dziecka: - Kuratorium Oświaty w Poznaniu-  Rzecznik Praw Dziecka.

§ 33 Skreślanie dziecka z listy wychowanków
    
1.    Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w wypadku:
1)    nie zgłoszenia się dziecka w terminie do 15 września w danym roku szkolnym, po uprzednim skontaktowaniu się z rodzicami,
2)    zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innym i odmowy ze strony rodziców (opiekunów prawnych) współpracy ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i zdrowotną,  
3)    zatajenia przez rodziców/prawnych opiekunów ważnych informacji o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu.

2.    Skreślenie  z listy nie dotyczy dziecka spełniającego obowiązek szkolny. W takim przypadku dziecko ma prawo pozostać w przedszkolu na zasadach pobytu skróconego, bez posiłków.

3.    Rodzice (opiekunowie prawni) zostają powiadomieni, przez dyrektora placówki, o skreśleniu dziecka z listy przedszkolaków.ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§  34 Inne postanowienia
1.    Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu  i procedury  wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

2.    Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.    Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
4.    Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 35

1.    Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

§ 36

Tekst statutu udostępniany jest przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej placówki, biuletynie informacji publicznej oraz, na wniosek zainteresowanych przez dyrektora przedszkola.

§ 37

1.    Tekst niniejszego statutu opracowano na podstawie zmian przyjętych uchwałą rady pedagogicznej nr 2 /2023/2024 w dniu 02.09.2023r.
2.    Tekst statutu wchodzi w życie z dniem 02.09.2023
3.    Traci moc tekst statutu z dnia 02.11.2022

………………………………….

dyrektor przedszkola

 

Dyrektor-przewodniczący                                        Członkowie Rady

                 Rady   Pedagogicznej:                                         Pedagogicznej:

                 / Pieczęć i podpis /                                                     /  podpisy/

Przybliż
Zmień kontrast