Przedszkole nr 87 w Poznaniu

metoda projektów
METODA PROJEKTÓW
Metoda Projektów , według prof. Lilian Katz , autorki m.in. podręcznika „Mali badacze”, stosowana w pracy z małymi dziećmi jest sposobem wspierania aktywnego, zaangażowanego i celowego uczenia się dzieci , które przez dłuższy czas prowadzą pogłębione badania na określony temat. Temat wypływa z zainteresowań dzieci, jest dla nich ciekawy, łączy się z ich doświadczeniami i zainteresowaniami . Większa część pracy polega na szukaniu  przez dzieci odpowiedzi na postawione przez siebie pytania i hipotezy przy wsparciu nauczyciela. Poprzez wielokrotne obserwacje, badanie, eksperymentowanie, wyprawy terenowe, rozmowy ze sobą wzajemnie  i z ekspertami, dzieci znajdują odpowiedzi, pogłębiają zrozumienie zjawisk i wydarzeń zachodzących w ich otoczeniu.

   

W czasie projektu  dzieci mają okazję do pracy samodzielnej, w małych grupach i całej grupie. Dzięki podejmowaniu wspólnych działań związanych z rozwiązywaniem problemów, rozwijają umiejętności pracy zespołowej, uczą się od siebie wzajemnie, uczą się współpracy i współdziałania.
Jednym z najistotniejszych aspektów pracy w projekcie jest to, że dzieci samodzielnie wykonują swoje zadania, są  pełne ciekawości, ożywione i zaangażowane . Nauczyciel jest ich przewodnikiem, wspiera, pomaga zorganizować doświadczenia. Dzieci konstruują reprezentacje, czyli odzwierciedlają, przetwarzają zdobytą wiedzę w postaci konstrukcji, wytworów, odgrywania ról, różnego rodzaju zabaw- integrując i porządkując w ten sposób zdobywaną wiedzę.
Projekt ma określoną  strukturę, składa się z trzech etapów     :
Etap I : Rozpoczęcie projektu – wybór tematu i przygotowanie do rozpoczęcia projektu:
•pojawienie się tematu w wyniku zainteresowania dzieci lub z inicjatywy nauczyciela
•badanie stopnia zainteresowania, szukanie materiałów, ekspertów – wizja lokalna
•podjęcie decyzji
•przygotowanie siatki pojęć na temat obecnego zasobu wiedzy
•przygotowanie listy czego chcemy sie dowiedzieć i w jaki sposób to zrobimy
   

Etap II : Realizacja projektu- szukanie odpowiedzi na pytania oraz wnikliwe zgłębianie tematu.
•Aktywność badawcza
•przygotowanie i zrealizowanie zajęć terenowych, wizyt ekspertów /współpraca z rodzicami/
•badanie obiektów, przeprowadzanie eksperymentów
•przedstawienie zdobytej wiedzy za pomocą opisów, rysunków, działań konstrukcyjnych, tańca, zabaw inscenizacyjnych
•powrót do siatki pojęć ocena czego się dowiedzieliśmy, postawienie nowych pytań itd.
         
Etap III : Zakończenie projektu-podsumowanie projektu i prezentacja efektów
•przygotowanie wydarzenia kulminacyjnego, podzielenie się wiedzą , osiągnięciami.
•świętowanie sukcesu.
•analiza projektu przez nauczyciela i ocena realizacji działań
   

Co metoda projektów rozwija u dzieci?
Metoda projektów rozwija:
•Umiejętności obserwacji i zadawania pytań
•Umiejętność  stawiania pytań , przypuszczeń
•Umiejętność tworzenia teorii n temat przyczyn i skutków zjawisk
•Umiejętność weryfikowania faktów metodą empiryczną
•Pamięć,
•Zrozumienie przydatności symboli graficznych, matematycznych  
Dzięki metodzie projektów dzieci rozwijają się również emocjonalnie i społecznie, uczą się:
•Dyskutowania ze sobą, przyjmowania innego punktu widzenia
•Przyjmowania krytyki
•Negocjowania
•Dzielenia się zadaniami, odpowiedzialnością
•Wytrwałości w prowadzeniu działań
•Wzajemnego sobie pomagania i wspierania się.
 

W naszym przedszkolu z powodzeniem realizujemy Metodę Projektów już od dziewięciu lat. Do tej pory zrealizowaliśmy  tematy: poczta, moda, sklep, instrumenty muzyczne, teatr, książki, koty, ryby, ptaki, dinozaury, koń, owoce, drzewo, roślina, jajko, chleb, komputer, kosmos, pies, samochód, jedzenie, nasiona, jabłuszko i  marchewka, buty, radio, piłka, woda, warzywa, samolot, budowa, czekolada.Przybliż
Zmień kontrast