Monitoring

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Przedszkole nr 87 im. Jacusia i Agatki z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Czesława 6a

Z kim można się kontaktować
w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez  Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez:

 

 • prowadzenie ewidencji wejść na teren obiektu,
 • monitoring wizyjny.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia – zgodnie z art. 1 pkt 14 w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego oraz art. 108a Prawa oświatowego.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

 

Nagrania z monitoringu zawierające wizerunek będą przetwarzane
przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, firmom świadczącym usługi ochrony fizycznej oraz podmiotom uprawnionym do tego
na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do treści danych osobowych;

b)     żądania sprostowania danych osobowych,
które są nieprawidłowe;

c)     żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

 • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
  zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
  sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych                       
  do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne
do wejścia na teren obiektu.

 

 

 

Przybliż
Zmień kontrast