Regulamin wycieczek

.

 

Regulamin wycieczek i spacerów

obowiązujący

w przedszkolu nr 87 im. Jacusia i Agatki w poznaniu

 

Podstawa prawna:

−      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140 z późn. zm.),

−      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).

 

§ 1

 1. Organizatorem  krajoznawstwa i turystyki jest Przedszkole nr 87 im. Jacusia i Agatki  
 2. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki przedszkole  może  współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 3. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych i poza nimi.
 4. Działalność ta obejmuje następujące formy:

a)   spacery i wycieczki edukacyjno-innowacyjne realizowane przez nauczyciela w celu uzupełnienia obowiązującego programu wychowawczo-dydaktycznego,

b)   wycieczki krajoznawczo-turystyczne niewymagające szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.

 

§ 2

 1. Organizacja wycieczek wynika z rocznego planu pracy przedszkola.
 2. Organizacja i program wycieczki i spaceru powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
 3. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i turystyczno-krajoznawcze w najbliższej okolicy.
 4. Dzieci niepełnosprawne, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach, spacerach, a organizatorzy powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

 

 

§ 3

 1. Wycieczka musi być prawidłowo przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, norm i zasad obowiązujących podczas wycieczki.
 2. Program wycieczki, lista uczestników, osoba odpowiedzialna − kierownik wycieczki i opiekunowie – dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego regulaminu i są zatwierdzane najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem wycieczki przez dyrektora przedszkola.
 3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców.
 4. Koszt wycieczki pokrywa organizator, sponsor lub rodzice.
 5. Wyżywienie podczas wycieczki zapewnia przedszkole.

 

§ 4

 1. Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
 2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są: kierownik wycieczki i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.
 3. Miejscem zbiórki dzieci, rozpoczynającej i kończącej wycieczkę, jest przedszkole, gdzie dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców.
 4. Opiekun spaceru lub wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z miejsca każdego pobytu, w czasie zwiedzania, dojazdu do punktu docelowego.
 5. W razie wypadku uczestnika wycieczki czy spaceru stosuje się przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W przypadku gwałtownego załamania pogody należy wycieczkę odwołać.
 7. Na wycieczkę, dłuższy spacer należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.

 

§ 5

 1. Dyrektor przedszkola nadzoruje właściwą, zgodną z prawem organizację wycieczki.
 2. Do podstawowych zadań dyrektora przedszkola należy:

a)   czuwanie nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki,

b)   wyznaczenie kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola,

c)   gromadzenie dokumentacji wycieczki,

d)   dysponowanie środkami finansowymi na organizację wycieczki oraz dokonanie rozliczenia po jej zakończeniu,

e)   zorganizowanie transportu i wyżywienia.

 

 

§ 6

 1. Kierownikiem wycieczki przedszkolnej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w przedszkolu.
 2. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:

a)   opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki oraz wypełnienie Karty wycieczki,

b)   zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

c)   zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,

d)   określenie zadań dla poszczególnych opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu,

e)   zaopatrzenie w sprawny sprzęt i apteczkę pierwszej pomocy,

f)    dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki i rozliczenie po jej zakończeniu.

 

§ 7

 1. Opiekunami w czasie spaceru i wycieczki  mogą być także osoby niebędące pracownikami pedagogicznymi przedszkola, wyznaczone przez dyrektora przedszkola.
 2. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 15 dzieci (w przypadku grupy integracyjnej co najmniej dwie osoby).
 3. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola, przy korzystaniu ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 10 dzieci (w przypadku grupy integracyjnej co najmniej dwie osoby).
 4. Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy:

a)   sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki,

b)   współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,

c)   przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

d)   zapewnienie dzieciom bezpiecznego przejścia z pojazdu, do pojazdu, przy wsiadaniu, przy wysiadaniu,

e)   nadzorowanie bezpieczeństwa podczas jazdy,

f)    wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

 

§ 8

 

Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki

 

§ 9

 1. Uczestnikami wycieczek i spacerów są dzieci uczęszczające do przedszkola.
 2. Do podstawowych obowiązków uczestników wycieczki należy:

a)   przestrzeganie wcześniej zawartych umów z opiekunami wycieczki czy spaceru,

b)   przestrzeganie zasad zachowania w odpowiednich miejscach publicznych,

c)   przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dyscypliny,

d)   zachowanie porządku,

e)   reagowanie na umówione sygnały.

 

§ 9

 1. Uczestników wycieczki czy spaceru obowiązuje odpowiedni strój, uzależniony od charakteru wycieczki i warunków atmosferycznych, co stanowi zadanie dla rodziców.
 2. Wyjście poza teren przedszkola lub wyjazd na wycieczkę wymaga zgody dyrektora przedszkola i musi być odnotowane w zeszycie wyjść poza teren przedszkola oraz w dzienniku zajęć.

 

§ 10

 1. Zmiany w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor przedszkola wspólnie z Radą Pedagogiczną.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem  02.01.2019r.

 

 

Przybliż
Zmień kontrast