Przedszkole nr 87 w Poznaniu

opłaty


Opłaty za przedszkole w roku szkolny 2022/2023 .

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/679/VII/2016  Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016 oraz Uchwałą Nr XLIX/866/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 06 czerwca 2017r.

W sprawie: określenie czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań

  1. W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie.
  2. 2.     Poza wyżej wymienionym czasem świadczenia i usługi realizowane przez przedszkole są odpłatne. Wysokość opłaty wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu ,

 

Ulgi w opłatach :

  1. Obniża się wysokość opłaty za:
  • drugie dziecko o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny .
  • o 50% w przypadku , gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny
  1. Nie pobiera się opłaty:
  • W przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju
  • Za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny
  • Za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań korzysta troje dzieci z tej samej rodziny
  • W przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym ( w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 26 roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola

Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

Stawka żywieniowa

Dzieci otrzymują cztery posiłki w godzinach:

8. 30 - śniadanie

11.30 - I danie obiadowe (zupa)

13.00 - II danie obiadowe

14.30 - podwieczorek

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 12 zł


Przybliż
Zmień kontrast