Przedszkole nr 87 w Poznaniu

koncepcja 

Koncepcja  pracy  Przedszkola nr 87   im. „Jacusia i Agatki”
w  Poznaniu.

I.    Źródła opracowania koncepcji
Koncepcja została opracowana przez zespół w składzie: dyr. Alina Małgorzata Skrobek,  mgr Joanna Drzymała, mgr Hanna Goździcka, mgr Małgorzata Szymczyk, mgr Hanna Wantowska, mgr Magdalena Wysocka mgr Anita Talaga , mgr Sylwia Wcisło
Punktem wyjścia do opracowania koncepcji jest podejście do pracy z dzieckiem i standardy, które je określają
1.    Wizja przedszkola
Nasze przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
2.     Misja przedszkola
W pracy z dziećmi kierujemy się mottem
„Lubię Cię taką(takim), jaka(i) jesteś. Wierzę w Twoje zdolności. Gdy mnie potrzebujesz, jestem dla Ciebie. Najpierw spróbuj samodzielnie .”
Przedszkole to placówka ciągle rozwijająca się, w której dziecko chętnie poznaje otaczający świat poprzez działalność twórczą, aktywnie współpracująca ze środowiskiem, promująca swój obraz, dbająca o harmonijny rozwój dziecka w oparciu o potrzeby i oczekiwania jego             i rodziców, zmierzająca do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej
Przedszkole uczy samodzielności, jest miejscem, w którym dzieci poznają i świadomie wykorzystują swoje mocne strony, pozytywne cechy charakteru, odnoszą sukcesy, ale potrafią też przeżywać porażki, aktywnie i twórczo poznają świat.
3.    Prawa dziecka.
•    Do akceptacji takim, jakim jest.
•    Prawo do spokoju i samotności, gdy tego chce.
•    Prawo do indywidualnego procesu i tempa rozwoju .
•    Prawo do snu i wypoczynku , jeśli jest zmęczone.
•    Prawo do nieskrępowanego ruchu
•    Prawo do jedzenia i picia , kiedy jest głodne i spragnione .
•    Prawo do aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy.
•    Prawo do zabawy i towarzyszy zabaw .
•    Prawo do doświadczania konsekwencji własnego zachowania .
•    Prawo do badania , eksperymentowania  i róznorodności doświadczeń.
•    Prawo do fantazji i własnych światów.
•    Prawo do pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą.
•    Prawo do własnego wyznania i odrębności kulturowej .
•    Prawo do własnej przestrzeni
•    Prawo do dokonywania wyborów i ponoszenia konsekwencji
•    Prawo do poczucia bezpieczeństwa, miłości, ciepła i zaufania, akceptacji, bycia zauważanym, docenianym i wysłuchanym
•    Prawo do stałości w otaczającym go świecie, jasno określonych zasad, spokoju
•    Prawo do przestrzeni i czasu  na realizację swoich pomysłów
•    Prawo do wyrażania swoich myśli, emocji i potrzeb
4.    Rola dorosłego w życiu dziecka :
Rolą dorosłych w świecie dziecka jest stworzenie mu optymalnych warunków do pełnego rozwoju poznawczego, ruchowego i społeczno – emocjonalnego. Podejmowanie odpowiednich działań musi być spójne z potrzebami dziecka i jego możliwościami.
•    opiekuje się, dba o bezpieczeństwo i zaspokojenie potrzeb
•    wspiera w poznawaniu i rozumieniu świata, jest  partnerem w rozmowie i zabawie
•    jest  wzorem, wprowadza w świat wartości uniwersalnych
•    uczy zasad i jak radzić sobie w pokonywaniu trudności, wskazuje granice
•    stwarza warunki do rozwoju, dostarcza wiedzy, umożliwia zdobywanie doświadczeń i eksperymentowania
5.    Cele pracy
Celem Przedszkola nr 87   jest zapewnienie opieki oraz wspieranie rozwoju i uczenia się dzieci poprzez budowanie bezpiecznego i inspirującego środowiska.
Bezpieczne i inspirujące środowisko, to takie ,w  którym prowadzący:
•    zaspokajają poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego i fizycznego dzieci;
•    tworzą dobrej jakości  indywidualne relacje z dziećmi i ich rodzinami;
•    uruchamiają i rozwijają potencjał rozwojowy dzieci.
Cele szczegółowe przedszkola:
•    Zapewnienie dzieciom dobrego przejścia i adaptacji ze środowiska domowego do przedszkola oraz do następnego etapu edukacji poprzez realizację programów adaptacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny;
•    Planowanie codziennego życia w placówce w oparciu o indywidualne potrzeby dzieci i z ich udziałem, poprzez odpowiednią organizację sytuacji codziennych typu: powitanie/pożegnanie, odpoczynek, posiłek, czynności higieniczne;
•    Stymulowanie procesu uczenia się dzieci w kierunku nabywania wiedzy i kompetencji emocjonalnych, fizycznych, poznawczych i społecznych poprzez:
?    organizację  bezpiecznej i inspirującej przestrzeni,
?    inicjowanie zabaw angażujących wszystkie zmysły dzieci i wspomagających rozwój wyobraźni,
?    planowanie i realizację z dziećmi długofalowych projektów,
?    obserwację i dokumentację rozwoju dziecka.
•    Rozwijanie wzajemnej współpracy prowadzących  z rodziną, w kierunku wspólnych uzgodnień i działań na rzecz dobra dzieci;
•    Rozwijanie współpracy w zespole przedszkola w kierunku jakościowej i efektywnej praktyki z dziećmi i z ich rodzicami.  
•    Wprowadzanie dziecka do życia w środowisku społeczności lokalnej
•    Budowanie kultury małego dziecka w środowisku.

Cele  pedagogiczne .

Działania nastawione są  na rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości                                i umiejętności.
Przedszkole jest   miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który może decydować o tym, w jaki sposób chce się bawić ujawni swoje zainteresowania, upodobania.
Budowanie ciepłych i bezpiecznych relacji dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu sprzyja  kształtowaniu zachowań akceptowanych społecznie. Normy współżycia w przedszkolu  nie opierają się na systemie kar i nagród. Naszym celem jest to, aby dziecko wykazywało się pożądanym zachowaniem nie po to aby uzyskać pochwałę , czy nagrodę , ale po to aby wiedziało, że to zachowanie jest właściwe, czyni dobro.

•    Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
•    Dzieci są ciekawe otaczającej rzeczywistości, zadają dużo pytań, są dociekliwe, wykazują dużą determinację i wytrwałość przy realizacji określonych zadań, a podczas prac zespołowych potrafią dzielić się zadaniami i zgodnie współpracować.
•    Dzieci są aktywne, chętnie uczestniczą w zajęciach. Nauczycielki stosują aktywizujące i indywidualne metody pracy, dostarczają bodźców, prowokują do działania, wyzwalają u dzieci aktywność poznawczą.
•     Dzieci rozpoznają swoje emocje, kontrolują je, szanują innych.
•    Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności nie tylko przedszkolnej, znają swoje prawa i obowiązki.  
•    Dzieci uczestniczą  w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego, są postrzegane jako osoby, którą wnoszą swój wkład czyli własne wyobrażenia, zamiary, oczekiwania.
•    Dzieci uczą się szanować potrzeby innych ludzi, są otwarte na inność .
•    Dzieci nabywają prawidłowych postaw społecznych wobec osób starszych, niepełnosprawnych i odmiennej  kulturze.
•    Dzieci w sytuacjach konfliktowych starają się samodzielnie dokonać oceny swojego postępowania,  rozwiązywać spór w sposób akceptowalny społecznie , odwołując się do  zasad wypracowanych z grupą rówieśniczą  .
Stan  na 02.11.2017 /po zmianach /

II.    Zasady pracy

Nasze przedszkole pracuje zgodnie z  przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeby i zakłada :
1.    Umożliwienie  dzieciom dostępu do własnych odczuć, emocji, doświadczenia, autonomii, dzieci same decydują czego potrzebują.
2.    Wspieranie samodzielności i niezależności dziecka.
3.    Rozwijanie u dzieci poczucia sprawstwa.
4.    Wspieranie decyzyjności dziecka.
5.    Nabywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.
6.    Otoczenie opieką dzieci w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, aktywizowanie poprzez wprowadzanie metod opartych na zadaniach twórczych, otwartych, badaniach, eksperymentowaniu.
7.     Rozwijanie wrażliwości estetycznej, szeroki kontakt ze sztuką, propagowanie  własnej twórczości.
8.    Rozwijanie w dzieciach poczucia szacunku wobec siebie   i innych. Wspieranie ich  w działaniach (pozwolenie na wykonanie „po swojemu”), pomoc  i zachęta do przekraczania kolejnych granic możliwości (indywidualizacja)
9.    W celu zapewnienia każdemu dziecku optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych i rozwijania talentów, nauczyciele prowadzą indywidualny monitoring rozwoju każdego dziecka. Jest on wykorzystywany do organizowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji.
10.    W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju przez stosowanie różnorodnych metod pracy. Doskonalone są narzędzia obserwacji i diagnozy przedszkolnej.
11.    Opracowuje się i wdraża programy wspomagania i korygowania rozwoju dzieci.
12.    Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją swoich dzieci poprzez stały kontakt z nauczycielami , prowadzenie „rozmów rozwojowych” i umożliwianie im kontaktów ze specjalistami pracownikami poradni psychologiczno- pedagogicznej.
13.    W przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się systematycznej ewaluacji wewnętrznej. Wyniki ewaluacji wyznaczają kierunek wprowadzanych zmian.

V. Metody pracy

1.     „Metoda Projektów”- aktywne uczenie się dzieci .
Specyfika uczenia sie małych dzieci polega na działaniu, badaniu otoczenia , eksperymentowaniu. Dzieci otwarte na nowe doświadczenia muszą widzieć sens tego czego się uczą. Dlatego istotne  jest, by zadania, którymi się zajmują były związane z ich bezpośrednimi doświadczeniami oraz były dla nich ważne i przydatne .
Metoda Projektów , którą  pracujemy na co dzień   stanowi nowoczesny i całościowy sposób wspierania uczenia się  małych dzieci. Jej twórczynią jest prof. Lilian Katz, autorka m.in. podręcznika „Mali badacze”. Metoda ta  jest sposobem wspierania aktywnego, zaangażowanego i celowego uczenia się dzieci, które przez dłuższy czas prowadzą pogłębione badania na określony temat . Temat wypływa z zainteresowań dzieci, jest dla nich ciekawy, łączy się z ich doświadczeniami i zainteresowaniami .   Większa część pracy polega na szukaniu  przez dzieci odpowiedzi na postawione przez siebie pytania i hipotezy przy wsparciu nauczyciela. Poprzez wielokrotne obserwacje, badanie, eksperymentowanie, wyprawy terenowe, rozmowy ze sobą wzajemnie  i z ekspertami, dzieci znajdują na nie odpowiedzi. Efektem finalnym są różnego rodzaju konstrukcje, które  stanowią odzwierciedlenie zdobytej wiedzy, umiejętności  i doświadczeń.
W czasie projektu  dzieci mają okazję  do pracy  samodzielnej , w małych grupach i całej grupie. Dzięki podejmowaniu wspólnych działań    związanych z rozwiązywaniem problemów, rozwijają umiejętności pracy zespołowej, uczą się od siebie wzajemnie , uczą się współpracy i współdziałania . Jednym z najistotniejszych aspektów pracy w projekcie jest  to, że dzieci samodzielnie wykonują swoje zadania, a nauczyciel jest ich przewodnikiem, wspiera i pomaga zorganizować doświadczenia .
Bardzo ważnymi partnerami i osobami wspierającymi  dzieci i nauczycieli są rodzice.
2.     Wykorzystywanie sytuacji codziennych do rozwijania samodzielności i poczucia kompetencji dzieci .
Przedszkole uczy samodzielności, dokonywania wyborów i brania za nie odpowiedzialności,  jest miejscem, w którym dzieci poznają i świadomie wykorzystują swoje mocne strony, pozytywne cechy charakteru, odnoszą sukcesy, ale potrafią też przeżywać porażki, aktywnie i twórczo poznają świat.
Dzieci powinny  móc decydować o tym, czego chcą i czego potrzebują oraz  muszą być w stanie przejmować odpowiedzialność za swoje decyzje i działania.  Jeśli damy dzieciom możliwość wyboru  w podstawowych kwestiach dotyczących zaspokajania ich potrzeb, to przełoży się  to na umiejętne dokonywanie wyborów w życiu dorosłym.             Pierwszorzędne potrzeby dzieci, w tym fizjologiczne i emocjonalne zaspokajane są w sytuacjach codziennych,  takich jak: powitanie, czynności opiekuńcze, odpoczynek, posiłek , Stanowią dobrą okazją do uczenia  się samodzielności i kształtowania poczucia kompetencji.
Dla małych dzieci sytuacje codzienne stanowią priorytet w nauce, są najbliższe ich doświadczeniu, najbardziej interesujące, uruchamiają ich potrzebę odkrywania.
W sytuacjach codziennych dzieci rozwijają:
•    kompetencje emocjonalne, np. radzenie sobie z  trudnymi uczuciami, budowanie wiary we własne siły, budowanie zaufania do innych osób, poczucia sprawstwa, kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów,
•    kompetencje społeczne, np. nawiązywanie kontaktów, przestrzeganie reguł, dostrzeganie potrzeb i oczekiwań innych dzieci, wyrażanie własnego zdania,
•    kompetencje poznawcze, np. radzenie sobie z samoobsługą, manipulowanie przedmiotami, rozwijanie kompetencji językowych, ćwiczenie koncentracji uwagi, odkrywanie nowych wrażeń zmysłowych, czerpanie przyjemności z eksperymentowania i poszukiwania rozwiązań.
  Rola nauczyciela i pomocy nauczyciela :
•    wejść w perspektywę dziecka,
•    zaufać dzieciom, doceniać je,
•    zrezygnować z kontroli, nie sterować i nie kierować dzieckiem,
•    nie poddawać sie przy niepowodzeniach,
•    informować rodziców , przekazywać  informacje o tym jak  dzieci uczą się w każdej chwili/umieszczać zdjęcia na tablicy „Zobaczcie co robimy”/.
3.    Organizacja sytuacjach codziennych :
Posiłek
•    Nauczyciele kierują się zasadą zaufania w stosunku do dzieci, do tego, że dzieci posiadają zdolność odróżniania uczucia głodu od sytości. Posiłek nie jest przedmiotem nagradzania czy karania dziecka, np. „kto wszystko zje, może się iść bawić”.
•    Podawanie potraw na półmiskach, w dzbankach itp.
•    Dzieci mają  stały dostęp do napojów, gdyż muszą pić wtedy, gdy czują taką potrzebę.
•    Wspierana jest  samodzielność dzieci w jedzeniu oraz w czynnościach związanych z przygotowaniem posiłków.
•    Dzieci pomagają nakrywać do stołu, sprzątają po posiłku zanosząc swój talerzyk i kubek na tacę.
•    Same wybierają i nakładają sobie jedzenie, przygotowują kanapki czy inne posiłki w miarę możliwości rozwojowych.  Obowiązuje  zasada, że nakładamy sobie tyle ile możemy zjeść, liczymy się z potrzebami innych dzieci .
Odpoczynek
Dzieci, które czują , że nie jest na nie wywierany żaden nacisk lepiej rozumieją sygnały z własnego ciała i uczą się je zaspakajać. Dzięki temu łatwiej poddają się senności , gdy tego snu rzeczywiście potrzebują .
•    Stworzenie alternatywnych warunków dla dzieci, które nie zasypiają oraz dla tych , które chciałyby odpocząć w innej porze dnia.
•    Stworzenie miejsca odpoczynku: materac, kanapa , poduszki przyniesione z domu, „zadaszenie” w postaci baldachimu , wydzielenie kącika do cichych zabaw, zgromadzenie gier i układanek do takich zabaw.
•    Wprowadzenie zasady: dzieci, które nie mają potrzeby  zasypiania o ustalonej porze , mogą odpoczywać na materacu, kanapie, korzystać z gier , słuchać czytaną  bajkę , ale zachowują się bardzo cicho, żeby nie zakłócić snu innym.
•    Dzieci mogą odpoczywać o każdej porze dnia.
Czynności opiekuńcze
Czynności opiekuńcze w przedszkolu są bardzo istotne w rozwoju małego dziecka. Dzieci stopniowo uczą się dbać o siebie, ale jest to proces powolny i długotrwały, dlatego należy postawić na wspieranie ich  samodzielności i oferować pomoc tylko wtedy, kiedy naprawdę jej potrzebują. Wynikiem jest uzyskanie przez dzieci  poczucia sukcesu i niezależności.
•    Włączenie rodziców do procesu nie wyręczania dzieci w czynnościach samoobsługowych, podkreślanie  walorów  wychowawczych przyczyniających się do lepszego rozwoju ich dzieci.
•    Stosowanie  zabaw  zachęcających dzieci np. do przebierania się.
•    Prowadzenie wspólnie z dzieckiem albumu „Oto ja” , w którym umieszcza swoje  zdjęcia  lub rysuje , wkleja dokumentację tego  co potrafi zrobić samodzielnie.

Zabawa
Zabawa jest podstawową, naturalną aktywnością małych dzieci. Podczas zabawy dzieci uczą się na zasadzie prób i błędów, bez obaw, że poniosą porażkę, budują relacje społeczne.
Uznajemy, że poprzez zabawę będziemy:
•     dostarczać dziecku wiedzy o sobie samym,
•    wyrabiać szacunek do siebie i wewnętrzną motywację do wytrwałości,
•     kształtować umiejętność radzenia sobie z emocjami,
•    uczyć dzieci porozumiewania się z innymi,
•    uczyć bycia w społeczeństwie i pracy w zespole,
•     przygotowywać dzieci do świadomego podejmowania decyzji moralnie słusznych                    oraz do niezależnego myślenia,
•    wyrabiać umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz odnajdywania spokoju wewnętrznego,
•    uczyć radzenia sobie w sytuacjach krytycznych i rozwiązywania konfliktów,
•    kształtować uczucia empatii, szacunku i tolerancji.
Aktywność ruchowa
Aktywność  ruchowa dla dzieci w wieku przedszkolnym ma ogromne znaczenie:
•    wyrabia sprawność psychofizyczną ,kształtuje szybkość, zwinność, wytrzymałość ,
•    wyzwala inicjatywę i pomysłowość, rozwija samodzielność
•    przygotowuje do współdziałania współżycia w grupie
Dziecko ma prawo do swobodnego ruchu i codziennego pobytu na świeżym powietrzu .
W przedszkolu zabawy ruchowe są stałym elementem dnia, wykorzystywana jest do tego sala rytmiczna , ogród przedszkolny.
Dzieci w przedszkolu przebywają na świeżym powietrzu o każdej porze  dnia co najmniej 1 godzinę dziennie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych .
Za sprzyjające warunki pogodowe uważamy :
•    minimalną  temperaturę powietrza do   -100C . Warunkiem przebywania dziecka przy temp minusowej jest odpowiedni ubiór (ciepła kurtka, czapka, szalik, rękawiczki, ciepłe buty, krem ochronny). Podczas przebywania w niskich temp zapewniamy dzieciom aktywność fizyczną.
•    maksymalną temperaturę powietrza do +300C przy zapewnieniu odpowiedniego ubioru (nakrycie głowy, przewiewna odzież, krem ochronny). Podczas przebywania na dworze zapewniamy stały dostęp do wody, zacienione miejsce do odpoczynku, zabawy z wodą.
•    mżawkę, lekki deszcz, warunkiem jest odpowiednie obuwie (kalosze), kurtka lub płaszcz przeciwdeszczowy, rzeczy na zmianę. Czas pobytu jest dostosowany do warunków panujących na dworze.
•    lekkie opady śniegu , warunkiem jest  odpowiednie obuwie zimowe, czapka, szal, rękawiczki, ciepłe spodnie, kurtka,  rzeczy na zmianę. Czas pobytu na dworze jest również dostosowany do warunków  panujących na dworze.
Za właściwy ubiór dzieci dostosowany do pogody odpowiadają rodzice lub opiekunowi                      Za niesprzyjające warunki uznajemy:
•     temperaturę powyżej minimalnej i maksymalnej
•     silne opady, deszczu, śniegu (nawałnice),
•    burzę,
•    silne porywy wiatru,
•    gołoledź.
•    grad,
•    stan zagrożenia opadami radioaktywnymi lub innymi szkodliwymi czynnikami.
Podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych aktywność ruchową na powietrzu zastępujemy aktywnością fizyczną w sali ruchowej.
4.    Przestrzeń i jej aranżacja
Należy dzieciom  stworzyć takie warunki, w których mogą rozwijać się wielozmysłowo, gdzie mają możliwość dokonywania wyboru rodzaju aktywności, wykorzystywania dostępnych narzędzi. W tym celu z pomocą rodziców i przy udziale wszystkich pracowników zostały utworzone strefy  różnorodnych aktywności :
•       Ruchowej
•        Konstruowania
•       Badania i wielozmysłowej stymulacji
•       Zabaw plastycznych
•       Zabaw tematycznych
•       Przeglądania i czytania książeczek
5.    Metody wspomagające
•    Edukacja matematyczna wg Edyty Gruszczyk –Kolczyńskiej
•    Odimienna nauka czytania wg Ireny Majchrzak
•    Metoda Ruchu Rozwijającego  Weroniki Sherborne
Stan na 02.11.2017r.
III.    Adaptacja nowych dzieci - program adaptacyjny „Wsparcie na starcie”.
Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to duże wyzwanie dla każdego dziecka, gdyż oznacza dla niego szereg nowości i zmian, z którymi musi sobie poradzić w krótkim czasie. Przebieg przystosowania wpływa na odczuwalną przez dziecko jakość życia w nowym miejscu. Pomyślna adaptacja jest podstawą późniejszego dobrego funkcjonowania w przedszkolu oraz ma bardzo duże znaczenie dla przyszłych społecznych doświadczeń . Według badań, przebieg tego procesu staje sie wzorcem zachowania przy kolejnych zmianach  środowiska np. w adaptacji szkolnej, narodzinach rodzeństwa, zmianach miejsca pracy, zamieszkania  itp. Problemy związane z przystosowaniem ujawniają sie w postaci licznych zaburzeń wegetatywnych i zaburzeń zachowania. Pójście do przedszkola to ważny przełom w życiu dziecka i całej rodziny. Każde dziecko, które zaczyna być przedszkolakiem przeżywa naturalny stres adaptacyjny, dlatego ważne jest, aby stworzyć mu przyjazne warunki do poradzenia sobie z trudną sytuacją.                    
Zapewnieniu dzieciom dobrego przejścia i adaptacji ze środowiska domowego do przedszkola, służy program adaptacyjny.
Jego celem jest :
•    umożliwienie dziecku zdobycia zaufania do nowego otoczenia,
•    stworzenie więzi z nauczycielem przy współpracy z rodzicami,
•    budowanie pomostu pomiędzy doświadczeniami domowymi i nowym doświadczeniem dziecka,
•    minimalizacja kontrastów między tymi środowiskami,
•    przekształcenie środowiska przedszkolnego tak, aby dzieci odbierały je jako przyjazne.
Nasz program ma za zadanie wspieranie dziecka i jego rodziców w nowej sytuacji, sprzyjając rozwijaniu samodzielności  dzieci oraz pomagając im  dobrze funkcjonować w nowym środowisku.. Podstawową zasadą naszego programu jest aktywny udział i towarzyszenie rodziców w pocesie adaptacji dzieci do przedszkola, który przebiega stopniowo.                     
 W praktyce oznacza to, że proces adaptacji przedszkolnej dzielimy na dwa okresy:
Adaptację wstępną, którą prowadzimy na kilka miesięcy  przed rozpoczęciem przedszkola i adaptację właściwą , która wiąże się z regularnym uczęszczaniem do przedszkola .
Adaptacja wstępna podzielona jest na dwa etapy:  w miesiącu czerwcu
•    spotkanie informacyjne  dla rodziców zorganizowane przez dyrektora i nauczycieli,  podczas którego dowiadują sie o przebiegu zajęć w przedszkolu, procesie adaptacji i wzajemnej współpracy, otrzymują „Przewodnik dla rodzica”, który zawiera cenne, praktyczne  wskazówki na temat jak przygotować dziecko do przedszkola,
•    spotkanie zapoznawcze  dla dzieci.
w miesiącu sierpniu:
•    spotkania wstepne dla dzieci i rodziców, podczas których dzieci bawią się swobodnie, poznają swoją salę i zabawki, zwiedzają przedszkole, witają się w kręgu , nauczyciel proponuje zabawy sprzyjające lepszemu poznaniu się,
•    dzieci wspólnie z rodzicami przygotowują prezentację zdjęciową  swojej rodziny, jest to narzędzie do zbudowania tzw. „ścianki rodzinnej”, która pomaga dzieciom w trudnych chwilach we wrześniu,
•    list do dziecka ze zdjęciami grupy i osób prowadzących zajęcia , z zaproszeniem do korzystania z ogrodu przedszkolnego w okresie letniego dyżuru.
Adaptacja wrześniowa polega na stopniowym wprowadzaniu dziecka w zajęcia i życie grupy w obecności rodzica, który postępuje według ściśle określonych wcześniej reguł.  W czasie adaptacji wykorzystywane są narzędzia i procedury ułatwiające dzieciom i rodzicom okres przejścia:
•    zdjecie rodziny, przytulanka,
•    własna skrzynka na skarby przygotowana przez rodziców podczas zajęć w adaptacji wstepnej,
•    okienko do pożegnań- do machania (specjalnie oznakowane ),
•    rytm dnia w przedszkolu w postaci graficznej,
•    miejsce dla rodziców w sali i na korytarzu.
Dostosowanie organizacji pracy i programu zajęć do potrzeb i możliwości dzieci
•    umożliwiamy rodzicom wcześniejsze odbieranie dzieci i stopniowe wydłużanie pobytu,
•    uwzględniane są przyzwyczajenia i nawyki dzieci podczas sytuacji codziennych      ( zasypianie z przytulanką , odmowa spożywania niektórych pokarmów),
•    chronione sa prawa dzieci do decydowania o swoich podstawowych potrzebach, nie zmuszamy ich do spania, jedzenia , załatwiania potrzeb w wyznaczonym czasie,
•    w okresie adaptacji (pierwszy miesiąc) nie organizuje się zajęć dodatkowych, ani wyjść poza teren przedszkola,
•    aranżacja sali uwzględnia elementy kojarzące się z atmosfera domową (np. zdjęcia rodziny, kanapy, poduszki, ciepłe oświetlenie)
IV Współpraca  z rodzicami i wzmacniania ich roli.
1.    Rola rodziny.
Rodzina jest pierwszym, naturalnym środowiskiem rozwoju małego dziecka, jest to miejsce, w którym dziecko wchodzi w swoje pierwsze związki interpersonalne.
Nauczyciele powinni rozumieć i szanować znaczenie tej pierwotnej więzi z rodzicami i wspierać ją.
Rodzice dają dziecku podstawowe poczucie bezpieczeństwa. Umożliwiają adaptację  do nowego miejsca, wspierają kontakty dziecka z nauczycielem i z grupą .Jako podstawowi opiekunowie swoich dzieci ponoszą odpowiedzialność za całościowy rozwój dziecka imają prawo do wszelkich informacji na temat tego co dzieje się z ich dziećmi na placówce.
 Rodzina jest najlepszym źródłem informacji o dziecku i jego warunkach życiowych.
 Podstawą pracy nauczycieli, powinna być współpraca z rodzicami oraz uzyskanie akceptacji i wsparcia do swoich działań pedagogicznych.
2.    Celami naszych działań w tym temacie są:
a)    Budowanie dobrych relacji między rodzicami i nauczycielami oraz współpracy opartej na wzajemnym wsparciu.
b)    Zaaranżowanie przestrzeni sprzyjającej obecności i  uczestnictwu rodziców .
c)    Rozwijanie różnych form komunikacji.
d)    Uwzględnianie indywidualności i różnorodności rodzin.
e)    Włączanie rodzin do uczestnictwa w przedszkolnym życiu ich dzieci.
3.    Zasady współpracy wychowawczej z rodziną dziecka obejmują:    
a)    Uwzględnianie indywidualności i różnorodności rodzin.                       
Każda rodzina jest wyjątkowa i różnorodna, zarówno pod względem kulturowym jak i społecznym czy ekonomicznym. Coraz częściej w polskiej rzeczywistości rodziny  wywodzą się z różnych kultur, mówią różnymi językami, reprezentują różne wyznania, należy szanować tę różnorodność i uznawać  jako wartość;
b)    Systematyczne przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń;
c)     Zapewnienie rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
d)    Okazywanie rodzicom pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w działaniach podejmowanych przez nauczycieli;
e)    Tworzenie pozytywnych kontaktów z rodziną dziecka (spotkania z cyklu „Mamo, Tato, baw się ze mną”);
f)    Współdziałanie z rodzicami przy   realizacji Metody Projektu (pełnienie roli ekspertów, pomoc   w organizacji wypraw terenowych,  wycieczek);
g)    Realizowanie programu adaptacyjnego „Wsparcie na starcie” przeznaczonego dla dzieci    i rodziców dzieci nowoprzyjętych;
4. Wypracowane formy współpracy z rodzicami.
A) Rozwijanie  różnych form komunikacji. Częstotliwość kontaktów oraz ich forma zależy od preferencji rodziny. Zróżnicowanie sposobów komunikacji pozwala na dobór optymalnej formy dostosowanej do potrzeb i możliwości każdej z rodzin.
a) komunikacja bezpośrednia zapewnia wymianę informacji na temat rozwoju dziecka, poznanie wzajemnych oczekiwań, odpowiadanie na pytania, umożliwia współ podejmowanie decyzji dotyczących różnych ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu. Służą temu indywidualne rozmowy bieżące oraz  rozwojowe,  prowadzone co najmniej raz w roku, oparte na wynikach systematycznej  obserwacji i materiałach zgromadzonych  w port folio każdego dziecka. Przygotowując się i przedstawiając informacje  dotyczące dziecka skupiamy się na procesie jego rozwoju, możliwościach i osiągnięciach oraz obszarach do wspierania.  Spotkania grupowe  organizujemy w celu przedstawienia rodzicom  przebiegu rozwoju całej grupy, wymiany informacji, uzgodnienia wspólnych przedsięwzięć i ich organizacji. Spotkania zabawowe z cyklu „Mamo, tato baw się ze mną .”
b) komunikacja pośrednia powstała jako uzupełnienie bezpośredniej, za pomocą  różnych wypracowanych narzędzi  komunikacyjnych np.:
•    prezentacji zdjęciowych na tablicach „Zobaczcie co robimy”, w tworzenie których zaangażowane są dzieci. Jest to jeden ze sposobów wprowadzenia rodzin w codzienne przedszkolne doświadczenia dzieci i ich aktywności,
•    pisemnego przekazywania informacji za pośrednictwem „Przedszkolnej poczty”, specjalnie zaprojektowane  narzędzia z kieszonką dla każdej rodziny pojawiły sie na drzwiach sal i służą do umieszczania najnowszych informacji o osiągnięciach dziecka, o uroczystościach, spotkaniach. Poczta działa w dwie strony, gdyż za jej pośrednictwem  rodzice informują nas   np.  o samopoczuciu dziecka w danym dniu, zadają  pytania itp. Rodzice korespondują  w ten sposób również ze sobą,
•    tablice  ogłoszeń, plakaty informacyjne,
•    stronę internetową przedszkola,
•    pisania listów :  w  okresie adaptacji dzieci otrzymują  listy zaadresowane do siebie ze zdjęciem grupy  i nauczycielek, z którego dowiadują się, że są oczekiwane  w przedszkolu. Na zakończenie roku szkolnego list do dziecka na temat jego postępów w ciągu całego roku szkolnego,
•    prezentacji multimedialnych na płytach CD dla wszystkich rodzin,  przygotowanych  z całego pobytu dziecka w przedszkolu, dokumentujących rozwój  jego  i grupy na przestrzeni kilku lat .
•    poczty e mailowej – informowanie rodziców o ważnych wydarzeniach z życia grupy, działaniach  projektowych .
Standardy  organizacji rozmów rozwojowych z rodzicami.
W celu rzetelnego przekazywania informacji rodzicom na temat rozwoju ich dziecka                           (nie pobieżnych „z marszu” , czy okazjonalnych), stworzyliśmy  system organizacji takich spotkań, na który składają się :
I.    Przygotowanie do rozmowy
1.    Zbieranie materiałów do rozmowy:
a)     obserwacja i dokumentacja  rozwoju dziecka. Opracowaliśmy obszary, które ułatwiają  prowadzenie całościowej obserwacji rozwoju dziecka w przedszkolu i są to:
•    ogólne wrażenia o dziecku (jak je odbieramy, jak ogólnie funkcjonuje}
•     rozwój fizyczny (zmysły)
•     zaspokajanie potrzeb fizjologicznych-posiłek, odpoczynek, samoobsługa
•    rozwój emocjonalny
•    rozwój społeczny (kontakty z rówieśnikami, kontakt z dorosłymi, zachowania w sytuacjach konfliktowych)
•    rozwój poznawczy , zachowanie w czasie zabawy i pracy
•    zachowania językowe
b)    port folio – osobista teczka dzieci, służące do dokumentowania postępów rozwoju dziecka za pomocą prac i wytworów jego działalności, zebrania jego wypowiedzi opisu zachowań odnośnie konkretnych sytuacji, materiału zdjęciowego , notatek  sporządzonych w oparciu o rozmowy z rodzicami .
c)    zebranie informacji od dzieci  na temat co chciałyby powiedzieć swoim rodzicom na temat tego co robimy w przedszkolu, co lubią, a czego nie lubią  robić.
2.    Wymiana informacji z pomocami nauczyciela .
3.    Poinformowanie  i zaproszenie rodziców w formie listu.
4.    Wspólne ustalenie dogodnego terminu .
II.    Przeprowadzenie rozmowy w przyjaznej, bezpiecznej  atmosferze, w wyciszonym pomieszczeniu, w klimacie wzajemnego szacunku i zrozumienia. Przedstawienie wyników obserwacji postępów i dynamiki  rozwoju dziecka, odwoływanie się do faktów i porównywania dziecka do samego siebie. Wymiana informacji.
III.    Opracowanie rozmowy , na które składa sie przygotowanie notatek o przebiegu rozmowy , najważniejsze jej treści , uwagi i wnioski do dalszej pracy.
Rozmowy rozwojowe prowadzimy raz lub dwa razy w roku, tak  aby między innymi rodzice dzieci 5-6 letnich otrzymali dokładną informację na temat gotowości szkolnej dzieci i mogli podjąć  decyzję o ich dalszej edukacji.  W razie potrzeby są  też prowadzone dodatkowo w innym czasie .
B) Włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola:
•    Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych.
•    Przygotowanie spektaklu teatralnego dla dzieci.
•    Aktywny udział w festynach, kiermaszach .
•    Pomoc w aranżacji przestrzeni i wykonywaniu prac remontowych w przedszkolu.
•    Udział w realizacji projektów.
C)  Decyzyjność rodziców.
Rodzice mogą współdecydować w zakresie:
•    udziału dziecka w zajęciach dodatkowych (z religii, języka angielskiego,rytmiki zajęć z gimnastyki korekcyjnej, logopedii),
•     czasu pobytu dziecka w przedszkolu (pobyt skrócony lub całodzienny),
•    udziału dziecka w wycieczkach,
•     wyrażania zgody na umieszczanie zdjęć dziecka na stronie internetowej i na terenie przedszkola,
•     formy wypoczynku dziecka,
•     wyeliminowania potraw, na które dziecko jest uczulone,
•    wyboru przedstawicieli do Rady rodziców i Trójek Grupowych.
Rodzice mają prawo głosu w sprawach dotyczących:
•     opiniowania planu pracy,programu wychowawczego ,  kalendarza wycieczek, imprez, uroczystości przedszkolnych,
•    organizacji imprez przedszkolnych,
•    organizacji rytmu dnia,
•     wypowiadania się co do sposobu realizacji metody projektu (propozycje tematów, form realizacji),
•    wygłaszania opinii na temat pracy placówki,
•     składania propozycji jadłospisu,
•    propozycji zakupu sprzętu i zabawek do przedszkola.

IV.     Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w  środowisku .
1.    Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej  rzeczywistości , dotyczy to organizacji wyjazdów, wycieczek, wyjść do miejsc użyteczności publicznej, zakładów pracy, obiektów kulturalnych .Przedszkole gości ludzi sztuki, ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin.
2.    Organizowane są imprezy środowiskowe /festyny rodzinne/, konkursy plastyczne, zawody sportowe.
3.    Współpracuje z innymi placówkami oświatowymi: przedszkolami, szkołami, uczelniami, instytutami, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi , miejskimi domami kultury.
4.    Przedszkole wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska , dostosowując godziny pracy do aktualnych potrzeb, organizując zajęcia przedszkolne dla dzieci z rodzin  dysfunkcyjnych, w porozumieniu z Miejskim  Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, CARITAS.
5.    Przedszkole w ramach aktywnej współpracy ze środowiskiem pozyskuje sponsorów. Bierze udział w organizowanych na terenie miasta imprezach i akcjach charytatywnych.
6.    W ramach współpracy ze szkołami i rodzicami realizowany jest program „Badania losów absolwentów przedszkola”. Pozyskane informacje wykorzystywane są do doskonalenia pracy wychowawczej i edukacyjnej, do modyfikacji oferty programowej, doskonalenia lub zmiany metod pracy.
7.    Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie prowadzonych zajęć, podejmowanych działaniach. Informuje środowisko o celowości i efektach tych działań za pośrednictwem strony internetowej, wystaw prac dzieci, udziału w przeglądach twórczości artystycznej i aktywności fizycznej.
8.    Promuje nowatorskie metody pracy w środowisku lokalnym.
9.    Rozwija kontakty zagraniczne.Jest partnerem w edukacyjnych projektach / Leonargo da Vinci- FOBEK, Comenius Regio –YALE/, współpracuje z Międzynarodową Organizacją Studencką AIESEC.

V.    Zarządzanie
1.    Rozwój zawodowy nauczycieli
Jakość edukacji jest nierozerwalnie związana z kwalifikacjami kadry pedagogicznej. Podstawowe zadanie przedszkola, jakim jest przygotowanie dzieci do funkcjonowania we współczesnym świecie, stawia przed nauczycielami wysokie wymagania zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, umiejętności dydaktycznych, metodycznych jak i komunikacyjnych
W przedszkolu praca nauczycieli opiera się na realizacji wspólnych działań                    i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
Nauczyciele dzielą się między sobą doświadczeniem w ramach Nauczycielskiej Grupy Rozwoju, biorą udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia.
Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje odpowiednie do stanowisk,nauczycielki  uzyskują kolejne stopnie awansy zawodowego, podnoszą kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych .
Zespół przedszkola jest zintegrowany, ukierunkowany na wspólny cel, zaangażowany, zmotywowany, kompetentny, otwarty na zmiany, nie boi się nowości, łączy wiedzę                          z praktyką, udziela sobie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego.
właściwy przepływ informacji powoduje, że w realizację określonych  zamierzeń włączony jest cały zespół  przedszkola
Profesjonalizm i zaangażowanie kadry pedagogicznej są oceniane za pomocą jasno określonych kryteriów.
2.    Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
a)    Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji.
a)    Motywuje poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień oraz uznanie dla dobrze wykonanej pracy.
b)    Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola. Podnoszą bezpieczeństwo                             i uatrakcyjniają pobyt dziecka w przedszkolu.
3.     Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów, projektów i sprzyjają zabawie, eksploracji i odpoczynkowi..

IX. Model absolwenta
Dziecko kończące nasze przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
•    potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia;
•    wykazuje:
- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego;
- chęć poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
- umiejętność współpracy w grupie,
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
- samodzielność,
- odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami),
•    posiada:
- zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały sposób,
- podstawową wiedzę o świecie, zjawiskach
•    umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,,  
- współdziałać w zespole
•    rozumie, zna, przestrzega:
- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
- zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
- zasady kultury współżycia, postępowania,
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska, prezentuje postawę proekologiczną,
•    nie obawia się:
-  wyrażania własnych uczuć, myśli, potrzeb,
- dzielić  się swoimi pomysłami,
- wykazywać inicjatywy w działaniu,

X.    Promocja przedszkola
Działania promocyjne obejmują:
1.    Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich
pracowników przedszkola;
2.    Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym;
3.    Udział nauczycieli i dyrektora w konferencjach, seminariach, projektach
międzynarodowych ;
4.    Popularyzowanie metody projektu jako wiodącej metody pracy z dziećmi w naszym
przedszkolu;prowadzenie kroniki przedszkolnej;
5.    Prowadzenie strony internetowej placówki;
6.    Udział w tworzeniu publikacji na temat aktywnych metod uczenia się dzieci ;
7.    Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.

XI. Dalsza praca nad koncepcją.
1.    Koncepcja jest dostępna dla pracowników  (w pokoju nauczycielskim) i rodz.iców (kącik dla rodziców) oraz szerszemu odbiorcy na stronie internetowej przedszkola
2.    Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego , na wniosek nauczycieli , rodziców i pozostałych pracowników.
3.    Raz w roku  lub według potrzeb podejmowana jest analiza realizacji koncepcji w celu dokonania ewentualnych poprawek  i zmian.
4.    Rodzice zapoznają sie z koncepcją , nauczyciele pozyskują informację o akceptacji koncepcji .
Stan  po zmianach na 10.10.2013r (uchwała Rady Pedagogicznej nr. 3/2013/2014)
Stan po zmianach na. 29 04.2015 (uchwała Rady Pedagogicznej  nr 2/2014/2015– dodano obraz dziecka , rola dorosłego ,  aktywność ruchowa – standardy wychodzenia na dwór/
Stan po zmianach na 02.11.2017 (uchwala Rady Pedagogicznej nr 3/2016/2017

Przybliż
Zmień kontrast