Regulamin  funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 87 im. Jacusia i Agatki w Poznaniu

§ 1.

Podstawa prawna
1.    Ustawa z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000,1669 z późn. zm.)
2.    Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1432 z późn.zm.)
3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2003 r.).
4.  Uchwała Rady Ministrów Nr 104/2008 z dnia 123 maja 2008r. zmieniając uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania  w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”

§ 2.

1.    Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 87 im. Jacusia i Agatki w Poznaniu , miejsca instalacji kamer systemu na terenie przedszkola, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
2.    Infrastruktura Przedszkola , która jest objęta monitoringiem wizyjnym, to:
Teren wewnętrzny: 1 kamera
a) budynek Przedszkola nr 87  przy ul. św. Czesława 6a ( drzwi wejściowe )
Teren zewnętrzny: 4 kamery
b) plac przed budynkiem; ( 1 kamera)
c) wejście do budynku od zaplecza ( 1 kamera)
d) ogród przedszkolny( 2 kamery)
§ 3.

Celem monitoringu jest:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa społeczności przedszkolnej oraz osób przebywających na terenie przedszkola.
2. Ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu dzieci, nauczycieli i pracowników przedszkola.
3. Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych.
4. Ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenie mienia, kradzieże, itp.) w
5. Ograniczenie dostępu do przedszkola i jego terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych.
6. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, wychowania i opieki.
7.  Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i kontroli zarządczej.

 
§ 4.
1.  Budynek przedszkola posiada oznaczenia „obiekt monitorowany”
2.  Monitoring funkcjonuje całą dobę.
3.  Rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
4.  Nie rejestruje się dźwięku (fonii).
§ 5.
1.  System monitoringu w Przedszkolu nr 87 im. Jacusia i Agatki w Poznaniu składa się z:
a) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku;
b) urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym, spełniających wymogi określone odpowiednimi normami
c) kolorowego monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

2.  Rodzice dzieci  oraz pracownicy przedszkola  są poinformowani o funkcjonowaniu w przedszkolu  systemu monitoringu wizyjnego.
3.    Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi.
4.    Czas przechowywania danych na nośniku uzależniony jest od wielkości dysku.
5.    Zapis na nośniku nie jest archiwizowany.
6.     Dostęp do danych rejestratora zabezpieczony jest hasłem znanym dyrektorowi oraz serwisantowi systemu
7.    Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma dyrektor szkoły lub administrator systemu informatycznego.
§ 6.

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:
1.    Rejestrator wraz z monitorem umożliwiającym podgląd wejścia do  budynku przedszkola i terenu wokół Przedszkola nr 87  przy ulicy św. Czesława 6a, znajduje się w gabinecie Dyrektora Przedszkola .
2.    Osoby upoważnione do obserwowania obrazu określa rejestr ustalony przez dyrektora, który stanowi załącznik nr 1  do regulaminu.
3.    Zapis ten może być udostępniony w formie oglądu za zgodą dyrektora przedszkola:
 a) nauczycielom grup, w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz podjęcia właściwych oddziaływań w tym zakresie (wejście do przedszkola, plac zabaw,  hol )
b) rodzicom dziecka, zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy czynu niedopuszczalnego, w celu oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych działań interwencyjnych i wychowawczo – opiekuńczych. (załącznik nr 2)
4. Dane te udostępnia się ponadto uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze. Płyta z materiałem archiwalnym może być nagrana i przekazana organom ścigania na ich pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy. (załącznik nr 3)
5. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych. Sposób dostępu określa Polityka Ochrony Danych Osobowych Przedszkola.
§ 7.

Zasady obowiązujące przy przekazywaniu płyty z materiałem archiwalnym organom ścigania:
1.    Przedstawiciel organów ścigania pisemnie kwituje odbiór płyty.
2.    W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne płyty: zawartość płyty (np. nagranie z dnia – dzień, miesiąc, rok).
3.    Płyta zostaje zapakowana do koperty, którą należy opieczętować i podpisać przez osobę uprawnioną ze strony udostępniającego (dyrektor).
4.    Jeżeli materiał archiwalny jest kopiowany na inny nośnik, obowiązują takie same zasady, jak przy przekazywaniu płyty.
5.    Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważnione są osoby wskazane przez dyrektora.
§ 8.

1.    Niniejszy regulamin został uzgodniony i stanowi integralną część Statutu Przedszkola nr 87 im. Jacusia i Agatki  w Poznaniu
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
3.    Regulamin może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.
4.    Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.