Proszę wybrać pozycje z menu O nas  w sekcji Rodo

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. A.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie RODO”, że:

I. Administrator danych

Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest Przedszkole nr 87 im. Jacusia i Agatki, którego siedziba mieści się Poznaniu, przy ul. św. Czesława 6a, 61-575 Poznań

II. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)    pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)    pod numerem telefonu: 882 155 218

3)    pisemnie na adres:  ,,TMP’’ s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

 1. 1.        Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  1. 2.         Podstawą prawną zbierania Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest :

2.1.     art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający w szczególności z przepisów ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe; ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty; ustawy z dnia 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej; ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym;

2.2.     art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

2.3.     art. 6 ust. 1 lit e) RODO, tj.: niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

2.4.     art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;

2.5.     art. 9 ust. 2 lit g) RODO, tj.: niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.

 1. 3.         Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Pani/Pana sprawy.
 2. IV.  Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :

 1. 1.       podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów ścigania, organów kontrolnych.
 2. 2.       podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną księgową, ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

V. Okres przechowywania danych osobowych

 1. 1.         Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. 2.         Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1)        dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)        sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)        usunięcia swoich danych osobowych,

4)        ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5)        przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Nie wszystkie Pani/Pan żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.  

VII. Prawo do cofnięcia zgody

 1. 1.       W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 2. 2.       Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

 1. 1.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny bądź być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych być niezbędne dla określonego celu.
 2. 2.    Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji Pani/Pana sprawy, a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 3. 3.    W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.
 4. 4.     Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
 5. 5.    Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

 

 1. B.     Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana a zostały podane przez inne podmioty lub osoby – zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. f) RODO, informujemy nadto, że:
  1. I.     Kategorie danych

W zależności od okoliczności sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych : podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane teleadresowe (np. adres zamieszkania, numer telefonu), dane pozwalające na weryfikację tożsamości (np. serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), dane dotyczące zawodu i zatrudnienia, dane dotyczące pokrewieństwa, dane o pozostawaniu w związku małżeńskim. Kategorie danych będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności, mając na uwadze cel załatwienia sprawy i wynikać będą przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. II.  Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe pochodzić będą od osób występujących z żądaniem załatwienia sprawy, a także ze źródeł publicznych, prowadzonych przez odpowiednie organy administracji publicznej.

 

 

.

 

Regulamin wycieczek i spacerów

obowiązujący

w przedszkolu nr 87 im. Jacusia i Agatki w poznaniu

 

Podstawa prawna:

−      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140 z późn. zm.),

−      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).

 

§ 1

 1. Organizatorem  krajoznawstwa i turystyki jest Przedszkole nr 87 im. Jacusia i Agatki  
 2. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki przedszkole  może  współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 3. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych i poza nimi.
 4. Działalność ta obejmuje następujące formy:

a)   spacery i wycieczki edukacyjno-innowacyjne realizowane przez nauczyciela w celu uzupełnienia obowiązującego programu wychowawczo-dydaktycznego,

b)   wycieczki krajoznawczo-turystyczne niewymagające szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.

 

§ 2

 1. Organizacja wycieczek wynika z rocznego planu pracy przedszkola.
 2. Organizacja i program wycieczki i spaceru powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
 3. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i turystyczno-krajoznawcze w najbliższej okolicy.
 4. Dzieci niepełnosprawne, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach, spacerach, a organizatorzy powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

 

 

§ 3

 1. Wycieczka musi być prawidłowo przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, norm i zasad obowiązujących podczas wycieczki.
 2. Program wycieczki, lista uczestników, osoba odpowiedzialna − kierownik wycieczki i opiekunowie – dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego regulaminu i są zatwierdzane najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem wycieczki przez dyrektora przedszkola.
 3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców.
 4. Koszt wycieczki pokrywa organizator, sponsor lub rodzice.
 5. Wyżywienie podczas wycieczki zapewnia przedszkole.

 

§ 4

 1. Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
 2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są: kierownik wycieczki i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.
 3. Miejscem zbiórki dzieci, rozpoczynającej i kończącej wycieczkę, jest przedszkole, gdzie dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców.
 4. Opiekun spaceru lub wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z miejsca każdego pobytu, w czasie zwiedzania, dojazdu do punktu docelowego.
 5. W razie wypadku uczestnika wycieczki czy spaceru stosuje się przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W przypadku gwałtownego załamania pogody należy wycieczkę odwołać.
 7. Na wycieczkę, dłuższy spacer należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.

 

§ 5

 1. Dyrektor przedszkola nadzoruje właściwą, zgodną z prawem organizację wycieczki.
 2. Do podstawowych zadań dyrektora przedszkola należy:

a)   czuwanie nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki,

b)   wyznaczenie kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola,

c)   gromadzenie dokumentacji wycieczki,

d)   dysponowanie środkami finansowymi na organizację wycieczki oraz dokonanie rozliczenia po jej zakończeniu,

e)   zorganizowanie transportu i wyżywienia.

 

 

§ 6

 1. Kierownikiem wycieczki przedszkolnej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w przedszkolu.
 2. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:

a)   opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki oraz wypełnienie Karty wycieczki,

b)   zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

c)   zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,

d)   określenie zadań dla poszczególnych opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu,

e)   zaopatrzenie w sprawny sprzęt i apteczkę pierwszej pomocy,

f)    dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki i rozliczenie po jej zakończeniu.

 

§ 7

 1. Opiekunami w czasie spaceru i wycieczki  mogą być także osoby niebędące pracownikami pedagogicznymi przedszkola, wyznaczone przez dyrektora przedszkola.
 2. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 15 dzieci (w przypadku grupy integracyjnej co najmniej dwie osoby).
 3. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola, przy korzystaniu ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 10 dzieci (w przypadku grupy integracyjnej co najmniej dwie osoby).
 4. Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy:

a)   sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki,

b)   współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,

c)   przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

d)   zapewnienie dzieciom bezpiecznego przejścia z pojazdu, do pojazdu, przy wsiadaniu, przy wysiadaniu,

e)   nadzorowanie bezpieczeństwa podczas jazdy,

f)    wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

 

§ 8

 

Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki

 

§ 9

 1. Uczestnikami wycieczek i spacerów są dzieci uczęszczające do przedszkola.
 2. Do podstawowych obowiązków uczestników wycieczki należy:

a)   przestrzeganie wcześniej zawartych umów z opiekunami wycieczki czy spaceru,

b)   przestrzeganie zasad zachowania w odpowiednich miejscach publicznych,

c)   przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dyscypliny,

d)   zachowanie porządku,

e)   reagowanie na umówione sygnały.

 

§ 9

 1. Uczestników wycieczki czy spaceru obowiązuje odpowiedni strój, uzależniony od charakteru wycieczki i warunków atmosferycznych, co stanowi zadanie dla rodziców.
 2. Wyjście poza teren przedszkola lub wyjazd na wycieczkę wymaga zgody dyrektora przedszkola i musi być odnotowane w zeszycie wyjść poza teren przedszkola oraz w dzienniku zajęć.

 

§ 10

 1. Zmiany w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor przedszkola wspólnie z Radą Pedagogiczną.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem  02.01.2019r.

 

 

 

 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

w Przedszkolu nr 87 im. Jacusia i Agatki

 w Poznaniu

 


Data wydania:        02.01.2019 r.

Wydanie:    1

Symbol dokumentu:      RFMW

OPRACOWANO W OPARCIU O WYMAGANIA

Obszar

Wymaganie

Ochrona Danych Osobowych

 

1)     Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2),

2)     Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)

Oświata

ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn.zm.)

Prawo pracy

ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.)

ZATWIERDZENIE DOKUMENTU

Sporządził

Sprawdził

Zatwierdził

 

 

 

 

 

……Alina Małgorzata Skrobek

Imię i nazwisko osoby reprezentującej ADO

 

 

 

 

Wojciech Wośkowiak .

Imię i nazwisko IOD

 

 

 

… Alina Małgorzata Skrobek

..

Imię i nazwisko osoby reprezentującej ADO

 

Status: obowiązuje od

Właściciel dokumentu

Data zatwierdzenia

 

 

 

…10.09..2018 r.

 

 

Przedszkole nr 87

nazwa podmiotu

 

 

 

……10.09.. 2018 r.

 

           

Spis treści

I.      Podstawy prawne. 3

II.         Słownik pojęć i skrótów. 3

III.       Postanowienia ogólne. 4

IV.       Cele monitoringu. 5

V.         Zakres monitoringu wizyjnego w placówce. 5

VI.       Informacje ogólne o systemie monitoringu wizyjnego w placówce. 5

VII.     Zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w placówce. 7

VIII.        Obowiązek informacyjny. 8

IX.       Udostępnianie i wgląd do danych z systemu monitoringu wizyjnego. 8

X.         Postanowienia końcowe. 9

XI.       Historia przeglądu i zmian dokumentu. 10

Załącznik nr 1 Wykaz lokalizacji kamer 11

Załącznik nr 2 Przykładowe tabliczki oznakowania stref monitoringu. 11

Załącznik nr 3 Wzór tablicy stanowiącej realizację obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO   13

Załącznik nr 4 Wzór rejestru wykonanych kopii nagrań z monitoringu wizyjnego. 15

Załącznik nr 5 Wzór protokołu przekazania kopii nagrania z systemu monitoringu. 16

Załącznik nr 6 Wzór rejestru udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego. 17

Załącznik nr 7 Wniosek o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego. 17

 

 

 1. I.       Podstawy prawne.

Dokument niniejszy opracowany został na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018 r., Nr 127, str. 2);

 2. ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000);

 3. ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn.zm.);

 4. ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.).

 

 1. II.    Słownik pojęć i skrótów.
  1. Pojęcia.

    1. Administrator (danych osobowych) – oznacza Przedszkole Nr87  im. Jacusia i Agatki  w Poznaniu  który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

    2. dane osobowe – to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

    3. monitoring, system monitoringu – oznacza środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu;

    4. osoba, której dane dotyczą – oznacza osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane;

    5. przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

      

  1. Skróty.

 1. ADO – Administrator Danych Osobowych;

 2. Kodeks pracy – ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.);

 3. ODO – ochrona danych osobowych;

 4. placówka  - Przedszkole Nr87  im. Jacusia i Agatki  w Poznaniu

 5. Prawo oświatowe – ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn.zm.);

 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018 r., Nr 127, str. 2);

 7. UODO – ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

   

 1. III.     Postanowienia ogólne.
 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Nr87  im. Jacusia i Agatki  w Poznaniu  miejsca instalacji kamer systemu na terenie Przedszkola nr 87 reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

 2. Monitoring wizyjny Przedszkolu nr 87 stanowi własność Przedszkola nr 87

 3. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 87 reprezentowana przez Alinę Małgorzatę Skrobek Dyrektora Przedszkola 

 4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach monitoringu jest dopuszczalne tylko pod warunkiem przestrzegania przepisów RODO, UODO oraz Prawa oświatowego i Kodeksu pracy, a także innych przepisów powszechnie obowiązujących regulujących niniejszą tematykę, a ponadto aktów wewnętrznych obowiązujących w placówce, tj. w szczególności decyzji i zarządzeń wydanych przez Dyrektora Przedszkola.

 5. Zasady przetwarzania danych osobowych w placówce, w tym danych osobowych zebranych przez system monitoringu wizyjnego, reguluje ,,Polityka Ochrony Danych Osobowych’’ i „Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych” wprowadzona zarządzeniem ADO.

 6. Zasady określone w niniejszym regulaminie (w skrócie: ,,RFMW’’) mają zastosowanie do nagrań obrazu zawierających dane osobowe wychowanków, pracowników i innych osób, które w wyniku tych nagrań można zidentyfikować.

 7. Korzystanie z systemu monitoringu nie może naruszać zasad godności osobistej oraz innych dóbr osobistych.

 8. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników przedszkola lub placówki.

 9. Nagrania z systemu monitoringu nie są rozpowszechniane publicznie.

 10. W placówce nie ma zainstalowanych kamer– atrap.

   

IV. Cele monitoringu.

Celem monitoringu jest:

    1. zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników, wychowanków oraz osób przebywających na terenie obiektu) poprzez ograniczenie zachowań niepożądanych, zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu osób przebywających w obiekcie i jego bezpośrednim sąsiedztwie,

    2. zapewnienie oraz zwiększenie ochrony mienia placówki oraz ustalanie ewentualnych sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.),

    3. ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych,

    4. zwiększenie bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych.

      

 1. V.    Zakres monitoringu wizyjnego w placówce.
 1. Placówka posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny. Infrastruktura Przedszkola która może być objęta monitoringiem wizyjnym to:

 1. wejścia do Przedszkola

 2. teren bezpośrednio przyległy do budynku w lokalizacji Przedszkola : parking, plac zabaw, brama, zaplecze .

 1. Monitoring nie obejmuje:

 1. pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze (np. sal lekcyjnych);

 2. pomieszczeń, w których wychowankom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna (np. gabinet psychologa/pedagog);

 3. pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników (np. pokój nauczycielski),

 4. pomieszczeń sanitarnohigienicznych (np. łazienek, toalet),

 5. szatni i przebieralni,

 1. W pomieszczeniach wskazanych w pkt. V.2 monitoring może być zainstalowany tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy jest to niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego w rozdziale IV i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych wychowanków, pracowników i innych osób, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

 

 

 

 1. VI.      Informacje ogólne o systemie monitoringu wizyjnego w placówce.
 1. System monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 87 składa się z:

 1. kamer, których lokalizacja określona jest w załączniku nr 1, rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku w Przedszkolu nr 87 w kolorze i rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób;

 2. urządzeń rejestrujących obraz;

 3. urządzeń peryferyjnych umożliwiających podgląd oraz kopiowanie zarejestrowanych zdarzeń;

 4. zasilaczy i okablowania;

 5. zasilacza awaryjnego (UPS).

 1. Do rejestracji obrazu służą urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji spełniającego wymogi określone odpowiednimi normami.

 2. System monitoringu wizyjnego placówki może być w miarę konieczności rozbudowywany i udoskonalany.

 3. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

 4. Rejestracji i zapisaniu na nośniku danych podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku.

 5. Rejestracja obrazu z poszczególnych kamer odbywa się automatycznie.

 6. Nagrania z monitoringu przetwarza się na nośniku informacji w urządzeniu rejestrującym i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. [można wskazać okres krótszy, np. 30 dni, ALE 3 miesiące to okres maksymalny]

 7. Rejestracja obrazów dokonywana jest ,,w pętli’’, a po upływie okresu czasu określonego w pkt. VI.7 są one automatycznie kasowane poprzez nadpisanie.

 8. Okres wskazany w pkt. VI.7 może być przedłużony jedynie na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 9. Zapisu z systemu monitoringu nie archiwizuje się.

 10. Urządzenia rejestrujące przechowywane są w pomieszczeniu, do którego dostęp posiada Dyrektor placówki, Wicedyrektor placówki, oraz ewentualnie inne osoby upoważnione przez Dyrektora.

 11. Po sporządzeniu kopii zapisu (na wniosek osoby zainteresowanej lub uprawnionego organu) i utrwaleniu na nośniku fizycznym nagrania z monitoringu, nośnik ten powinien zostać opisany i zabezpieczony przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

 12. Nośniki zawierające zapis nagrań z monitoringu przechowywane są w gabinecie Dyrektora w szafie zamykanej na klucz.

 13. W przypadku bezczynności uprawnionych organów lub nieodebrania kopii zapisu przez wnioskodawcę, dokonuje się zniszczenia nośników informacji zawierających nagrania z systemu monitoringu. Zniszczenie jest wykonywane komisyjnie w obecności co najmniej dwóch osób wyznaczonych przez Dyrektora placówki.

 14. Dokonanie zniszczenia nośników zawierających nagrania z systemu monitoringu potwierdzone jest wpisem w rejestrze wykonanych kopii nagrań z monitoringu wizyjnego.

 15. Zastosowane środki techniczne i organizacyjne przy przetwarzaniu danych osobowych zawartych w nagraniach monitoringu wizyjnego są tożsame ze środkami wskazanymi w „Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych’’ obowiązującej w placówce.

 

 1. VII.   Zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w placówce
 1. Odpowiedzialnym za system monitoringu wizyjnego oraz nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem informacji zapisanych na nośnikach w Przedszkolu nr 87  jest Dyrektor placówki.

 2. Odpowiedzialnym za obsługę techniczną oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 87 jest Dyrektor który ma dostęp do:

 1. bezpośredniego podglądu obrazu z kamer,

 2. urządzenia rejestrującego,

 3. zapisów z kamer.

 1. Dopuszcza się, aby zadania wskazane w pkt. VII.2 były realizowane przez inne osoby lub podmioty wskazane przez Dyrektora placówki.

 2. W przypadku zlecenia zadań wskazanych w pkt. VII.2 podmiotowi zewnętrznemu należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania systemu monitoringu lub jego elementów albo w przypadku awarii systemu zawiadamia się bezzwłocznie Dyrektora placówki.

 4. Do oglądu monitoringu uprawnieni są:

 1. Dyrektor placówki;

 2. Wicedyrektor placówki;

 3. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni tylko w uzasadnionych sytuacjach za zgodą Dyrektora placówki.

 1. Dyrektor placówki może upoważnić wskazane osoby do ciągłej obserwacji monitoringu w czasie rzeczywistym.

 2. Podgląd obrazu z kamer może odbywać się w siedzibie placówki na wyznaczonych przez Dyrektora placówki stanowiskach komputerowych.

 3. Zapisy z monitoringu są sprawdzane w sytuacjach związanych z pojawiającymi się zagrożeniami w rejonach zainstalowanych kamer. Osoba przeglądająca w przypadku zauważenia jakiegokolwiek zdarzenia mogącego mieć wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia na terenie placówki, podejmuje niezwłocznie czynności wyjaśniające oraz powiadamia Dyrektora placówki.

 4. Dostęp do urządzenia rejestrującego w systemie monitoringu jest zabezpieczony hasłem. Prawo do ustalania bądź zmiany hasła do rejestratora ma Dyrektor placówki lub osoba przez niego upoważniona. Każdorazowo po wykonaniu czynności serwisowych Dyrektor placówki lub osoba przez niego upoważniona zmienia hasło do urządzenia rejestrującego.

 

 1. VIII.       Obowiązek informacyjny.
 1. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnym z wielkością dostosowaną do miejsca lokalizacji. Tabliczka winna być widoczna i czytelna. Przykładowe tabliczki zawiera załącznik nr 2.

 2. Poza oznakowaniem, o którym mowa w pkt. VIII.1, należy również spełnić obowiązek informacyjny stosownie do art. 13 RODO.

 3. Obowiązek informacyjny, o którym mowa w pkt. VIII.2 winien być dokonany w widocznym miejscu dostępnym dla wszystkich osób mogących przebywać w strefie monitoringu, np. przy wejściu głównym do budynku, tablicy ogłoszeń przed budynkiem i wewnątrz budynku, w miejscu obsługi interesantów, stronie internetowej itp.

 4. Przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych na terenie placówki, Dyrektor informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu.

 5. Wzór klauzuli informacyjnej, realizującej wymagania określone w art. 13 RODO, stanowi załącznik nr 3.

 

 1. IX.        Udostępnianie i wgląd do danych z systemu monitoringu wizyjnego.
 1. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosku osoby fizycznej lub organów uprawnionych do otrzymania kopii zapisu z nagrania, w szczególności, w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania danych, o którym mowa w pkt. VI.7, ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 2. W przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia, dane z systemu monitoringu mogą zostać zabezpieczone. Warunkiem dokonania zabezpieczenia danych z monitoringu jest wystąpienie przez osobę zainteresowaną z pisemnym wnioskiem do ADO o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wzór wniosku znajduje się w załączniku nr 7 do niniejszego regulaminu.

 3. Dane z systemu monitoringu zabezpiecza się dla celów dowodowych na żądanie uprawnionego organu lub instytucji w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, na pisemny wniosek, w treści którego winny zostać wskazane podstawy prawne przekazania kopii nagrania.

 4. Zabezpieczenie obrazów z systemu monitoringu odbywa się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony m.in. w związku ze zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu, dewastacji i kradzieży mienia. Wniosek ten składany jest wraz z oświadczeniem o zakazie rozpowszechniania zabezpieczonych obrazów i użycia ich wyłącznie do celów związanych z ochroną swoich praw zgodnie z zasadami RODO.

 5. Każdorazowe zabezpieczenie danych z monitoringu wymaga zgody Administratora danych.

 6. Zabezpieczone dane z monitoringu Administrator może przekazać jedynie uprawnionym organom w związku z postępowaniem prowadzonym przez nie na podstawie prawa. Postanowienie to nie wyłącza prawa osoby, której dane dotyczą do uzyskania od ADO kopii danych osobowych w oparciu o art. 15 ust. 3 RODO.

 7. Osoba zainteresowana ma prawo do zapoznania się z zabezpieczonym materiałem (wgląd w monitoring) wyłącznie w obecności upoważnionego przedstawiciela Administratora i w zakresie złożonego wniosku, z poszanowaniem praw i wolności innych osób.

 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania od Administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu w oparciu o art. 15 ust. 3 RODO.

 9. Zapoznanie się z zabezpieczonym materiałem lub wydanie przez ADO kopii danych osobowych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych ani naruszać dóbr osobistych osób trzecich oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, m.in. RODO, ustawy o ochronie danych osobowych. Udostępnianie kopii nagrań oraz umożliwienie wglądu do nagrań nie powinno obejmować danych innych osób niezaangażowanych w zdarzenie. Jeżeli zatem nagranie obejmuje dane innych osób, które nie brały udziału w zdarzeniu, przed udostępnieniem lub umożliwieniem wglądu do nagrań należy zanonimizować wizerunek tych osób nagranych w systemie poprzez zamazanie lub zaciemnienie obrazu.

 10. Osoba odpowiedzialna za techniczną obsługę systemu monitoringu na podstawie wniosku sporządza kopię nagrania za okres, którego dotyczy wniosek organu lub instytucji albo osoby zainteresowanej.

 11. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze wykonanych kopii nagrań z monitoringu wizyjnego. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 4.

 12. Za techniczną realizację kopii nagrania oraz przekazanie kopii odpowiada osoba wskazana w pkt. VII.2.

 13. Kopia nagrania przekazywana jest na nośniku danych na podstawie protokołu przekazania danych. Wzór protokołu przekazania stanowi załącznik nr 5.

 14. Wszystkie wnioski oraz przekazanie kopii nagrania z systemu monitoringu podlegają zarejestrowaniu w rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego, prowadzonym przez osobę wskazaną w pkt. VII.2. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 6.

 

 1. X.                 Postanowienia końcowe
 1. Dane zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej.

 2. System monitoringu wizyjnego jest okresowo badany celem stwierdzenia czy rozwiązanie takie przynosi zamierzone skutki i nie narusza w sposób nadmierny praw osób objętych monitoringiem. W tym celu Dyrektor placówki raz w roku dokonuje oceny działania systemu monitoringu wizyjnego w placówce.

 3. Niniejszy regulamin został uzgodniony z organem prowadzącym placówkę a także skonsultowany z radą pedagogiczną i radą rodziców*.

 4. Niniejszy regulamin wprowadza się w życie w formie zarządzenia ADO.

 5. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wprowadza się w życie w formie zarządzenia ADO.

 

 1. XI.      Historia przeglądu i zmian dokumentu

 

Lp.

Data wydania/

zmiany/aktualizacji

Miejsce

zmiany/aktualizacji

Opis

zmiany/aktualizacji

1.

10.09.2018 r.

Pierwsze wydanie

Pierwsze wydanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1

Wykaz lokalizacji kamer                 

 

Lp.

Lokalizacja

Numer kamery

Co obejmuje

Data montażu

Model kamery oraz typ kamery (obraz, dźwięk, stacjonarna, ruchoma)

1

kamera zewnętrzna umieszczona na ścianie frontowej budynku placówki

1

wejście główne, schody , parking

 

tylko obraz,

2

np. kamera zewnętrzna umieszczona przy wejściu od zaplecza budynku

1

wejście do budynku od zaplecza

 

tylko obraz

3

np. kamera zewnętrzna na budynku od strony tarasu

2

Ogród przedszkolny (plac zabaw)

 

tylko obraz,

4

np. kamera wewnętrzna umieszczona  w holu budynku

4

wejście główne do budynku ,

 

tylko obraz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Przykładowe tabliczki oznakowania stref monitoringu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Administratorem danych jest: Przedszkole nr 87 im. Jacusia i Agatki w Poznaniu

Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu oraz zapewnienia ochrony mienia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie.

 

 


Administratorem danych jest: Przedszkole nr 87 im. Jacusia i Agatki w Poznaniu

Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu oraz zapewnienia ochrony mienia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 3

Wzór tablicy stanowiącej realizację obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych - monitoring wizyjny

 

 W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – zgodnie zart.13ust.1iust. 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018 r., Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż :

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 87 im. Jacusia i Agatki

z siedzibą w  Poznaniu

przy ul. św. Czesława 6a

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  1. pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. pod numerem telefonu: ....... 882155218.

  3. pisemnie na adres:”TMP”s.c.M.Idaszak, T.Stochniałek , ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań

   z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

 1. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie placówki oraz terenie wokół placówki.

 2. Podstawą prawną zbierania Państwa danych osobowych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj.: niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w oparciu o przepisy prawa, tj. na podstawie art. 108a. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 222 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy;

 2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora jako pracodawcę.

 1.   ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

 1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów ścigania;

 2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od nagrania.

 2. Termin powyższy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa.

 1.  PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

 3. usunięcia swoich danych osobowych,

 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 5. przenoszenia swoich danych osobowych,

  a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

  Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.  

 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 4

Wzór rejestru wykonanych kopii nagrań z monitoringu wizyjnego

L.p.

Okres nagrania

Miejsce nagrania (lokalizacja kamery i numer)

Data wykonania kopii

Dane osoby sporządzającej kopię

Podpis osoby sporządzającej kopię

Informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Załącznik nr 5

Wzór protokołu przekazania kopii nagrania z systemu monitoringu

 

Protokół przekazania danych z systemu monitoringu

sporządzony w dniu ……………..

Administrator Danych Osobowych Przedszkole nr 87 im. Jacusia i Agatki w Poznaniu  

zwany dalej Przekazującym dane,

przekazuje …… [wskazanie komu dane są przekazywane – np. nazwa instytucji, adres siedziby lub imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania] ……………………………………..…

…………………………………………….. zwanemu dalej Przyjmującym dane,

na podstawie pisemnego wniosku z dnia …………………… dane z systemu monitoringu w Przedszkolu nr 87 im. Jacusia i Agatki w Poznaniu

 1. Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje następujące dane (zapis z kamer monitoringu) na nośniku elektronicznym …….[wskazanie rodzaju nośnika np. pendrive] ……….. :

 

Data i czas nagrania

Lokalizacja kamery

Numer kamery

Długość nagrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Przyjmujący dane oświadcza, że wykorzystane zostaną one wyłącznie do celów określonych w pisemnym wniosku, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

 2. Protokół sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

   

           …………………………………………                                      ………………………………………….

Przekazujący                                                                              Przyjmujący

Załącznik do protokołu przekazania danych z systemu monitoringu:

 1. Wniosek z dnia ………….. o przekazanie danych z monitoringu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Załącznik nr 6

 Wzór rejestru udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego

Lp.

Dane uprawnionego wnioskodawcy

Nr sprawy (wniosku)

Data wniosku

Okres nagrania

Miejsce nagrania (lokalizacja i numer kamery)

Dane osoby sporządzającej kopie

Sposób załatwienia

Data przekazania nośnika odbiorcy

Uwagi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7

Wniosek o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego

 

WNIOSEK

o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego  z Przedszkola nr 87 w Poznaniu  przy ul. św. Czesława 6a

....................., dnia .....................

....................................................

Imię i Nazwisko

....................................................

Adres zamieszkania

....................................................

Seria i nr dowodu osobistego

....................................................

Telefon kontaktowy

Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego:

zakres czasowy:

.......................................................................................................................................................

dokładna lokalizacja ze wskazaniem kamer:

.......................................................................................................................................................

opis zdarzenia i cel uzyskania nagrań:

.......................................................................................................................................................

 

Oświadczenie

Ja, niżej podpisana/y* oświadczam, że celem zabezpieczenia danych z monitoringu wizyjnego jest dochodzenie przysługujących mi praw w związku z zaistnieniem wskazanych wyżej zdarzeń.

......................................                                                       ...............................................................................

Data                                                                                                        Podpis

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*  wpisać właściwe

 

 

.Życzymy wszystkim wesołych, pełnych niesamowitych przygód wakacji
        Dyrekcja, pracownicy i dzieci z naszego przedszkola


Również Motylki pożegnały rok szkolny podczas spotkania z rodzicami9 czerwca młodsze, a 10 czerwca starsze przedszkolaki odwiedziły "Laboratorium wyobraźni'. Podczas zabaw z animatorami poznawały prawa fizyki, bawiły się w chemików, wzbogaciły wiedzę na temat układu słonecznego. Miały też okazję rywalizować ze sobą w grach interaktywnych.

Misiaki na zakończenie roku szkolnego bawiły się razem z rodzicami na "Spotkaniu w Zwierzątkowie". Z tej okazji zamieniły się w cudne zwierzątka

3 czerwca odbył się nasz coroczny Festyn Rodzinny. Jak zawsze dopisała pogoda i wesoła atmosfera. W tym roku rodzice  - aktorzy Teatru "Jacusia I Agatki" przygotowali inscenizację bajki o "Królewnie Śnieżce i krasnoludkach", która z pewnością przejdzie do legendy. Wszyscy niecierpliwie oczekiwali losowania głównych nagród w loterii fantowej, bohaterem której została Tamara - wygrała az dwie nagrody. Już czekamy na atrakcje w przyszłym roku.

 
   
Nasze dzieci  prezentują się również na lokalnych imprezach. Dziewczynki z nastarszej grupy zatańczyły  podczas  Festynu  Wildeckiego, a Leon i Natalia wzięli udział w konkursie recytatorskim w przedszkolu im. Pana Kleksa


Misiaki odwiedziły gospodarstwo na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego. Obejrzały maszyny rolnicze, podziwiły urocze dwudniowe kaczuszki, karmiły zwierzęta i odbyły konne przejażdżki.

  

Noc 20 na 21 maja Wiewiórki spędziły w przedszkolu. Dzieci przebrały m.in. się za czarownice i czarnoksiężnika. Wiewiórki wykonały zadania królowej Abrakadabrunii XIII, szukały skarbów zaznaczonych na starej mapie, przed północą odkryły tajemniczy ogród, a potem spały do rana.Po raz kolejny na terenie naszego przedszkola zorganizowana została akcja na rzecz potrzebujących. Tym razem zbieramy książki dla szpitalnych bibliotek. Jak zawsze odzew był ogromny. DZIĘKUJEMY!Wszystkie dzieci spotkały się psami rasy golden retriever i z ich właścicielami, współpracującym z WOŚP. Przedszkolaki  miały okazję nauczyć się bezpiecznych zachowań wobec nieznanych i dużych psów. A tak przy okazji pobawiły się z psiakami5 maja wszystkie nasze przedszkolaki pojechały do Teatru Nowego na przedstawienie "A to. my", w którym dziecięcy zespół wytańczył cudowny swiat dziecka. W przedstawieniu wystapił Iwo - absolwent naszego przedszkola.Wiewiórki na zakończenie projektu "Taniec" przygotowały pokaz róznorodnych stylów tanecznych według własnych choreografiiA Misiaki rozpoczęły swój kolejny projekt. Postanowiły przyjrzeć się bliżej pojazdom uprzywilejowanym. W tym celu spotkały się z policjantem oraz strażakami. skonstruowały też swoje własne pojazdy.U Zajączków zawitała wiosna. W sali dzieci mogą podziwiać i układać wiosenne – żelowe ozdoby na oknach.  Powstał również pierwszy kącik przyrodniczy. Przedszkolaki zasadziły kwiaty i zioła, a także wysiały szczypiorek. Teraz bacznie obserwują i oczekują na efekty swojej pracy. Dzieci podczas codziennych wyjść do ogrodu obserwują zmieniającą się przyrodę, oraz aktywnie spędzają czas.Na powitanie wiosny Motylki bawiły sie razem z rodzicami na spotkaniu z cyklu "Mamo Tato baw sie ze mną"Motylki realizując projekt "Książki" dowiedziały się na ich temat bardzo wiele. Odwiedziły przy tej okazji bibliotekę, księgarnię, zrobiły też zakładki do swoich ulubionych bajek.Prima Aprillis to świetny dzień na eksperymenty. Podczas kolejnego Dnia Otwartego przedszkolaki między innymi badały świat kolorów, poznawały własciwości powietrza, magnesu czy światła. a wolnych chwilach bawiły się na sali rytmicznej

  

23 marca najstarsze Wiewiórki wzięły udział w imprezie "Sportowy Zajączek", organizowanej w Arenie przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Dzieci dzielnie walczyły w różnych konkurencjach sportowych. w nagrodę otrzymały puchar, gry i sprzęt sportowy oraz pamiątkowe koszulki.Drodzy Rodzice,
gorąco zachęcamy do lektury nowej recenzji z cyklu „Czytatki Jacusia i Agatki”. http://czytatki.blogspot.com/2016/03/mniam-mniam-mniam.html
W świąteczny nastrój wprowadzi nas emocjonująca opowieść Kukuryk napisana przez Marisę Núnez. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co zrobią Mama Kura i jej synek, kiedy rozlegnie się złowrogie: „MRAUU…! Jestem Kot Huncwot. Słyszę tu kurczaczka, więc połknę go w lot!”, koniecznie sięgnijcie po prezentowaną książkę. Przypominamy, że z polecanymi lekturami można się zapoznać u Pań z grupy Motyli.

W tym roku imieniny "Jacusia i Agatki" wyjątkowo obchodziliśmy w marcu. Wszystkie grupy między innymi wspólnie złozyły puzzle z naszymi patronami oraz obejrzały przedstawienie teatru "Bum Cyk Cyk", którego bohaterami byli oczywiście Jacek i Agatka.Tradycyjnie przed świętami odbył się kiermasz ozdób światecznych, który jak zwykle cieszył się dużym zainteresowaniem.Misiaki powoli zbliżają się do zakończenia projektu "Koty". Szukały odpowiedzi na różne pytania w książkach, podczas spotkań z ekspertami - kotami oraz np. poprzez zabawy w sklep z kotami. Wykonały też akcesoria potrzebne dla kotów - drapak, transporter. Teraz przygotowują się do "Kociego balu".Dzieci z grupy Wiewiórki realizują kolejny projekt badawczy. Tym razem zgłębiają tajniki tańca. Mali badacze obejrzeli już przedstawienie baletowe pt. "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" w Teatrze Muzycznym. Zdolne tancerki codziennie prezentują swoje umiejętności w wiewiórkowym Teatrze Tańca. Dzieci sprawdzały również w jaki sposób działa kula dyskotekowa i zorganizowały poranne disco by nightSzanowni Państwo, Drodzy Rodzice,
serdecznie zapraszamy do lektury nowej recenzji z cyklu „Czytatki Jacusia i Agatki”. Tym razem sprawdzimy, co po świętach słychać u Alberta Albertsona – ulubieńca wielu przedszkolaków na całym świecie.
Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż „Czytatki” znalazły swoje stałe miejsce w wirtualnym świecie i będą ukazywały się na blogu: http://czytatki.blogspot.com/. Zachęcamy do odwiedzin!
Dla fanów Alberta mamy jeszcze jedną dobrą nowinę. W ramach projektu Dzieciaki na Horyzoncie, w styczniu, w Poznaniu, będzie można obejrzeć film animowany „Hokus-pokus, Albercie Albertsonie”. Szczegóły tu: http://dzieciakinahoryzoncie.pl/dzieciaki-w-kinach/#hokus-pokus-albercie-albertsonie.

Polecamy Czytatki: Czytatki Jacusia i Agatki, Kukuryk


W nowy rok wstąpiliśmy z impetem! Zaczęliśmy od spotkania z Panem Pianką, Wspólnie przygotowaliśmy upominki dla naszych babć i dziadków, które im wręczyliśmy na spotkaniach z okazji ich świętaA zaraz następnego dnia wszystkie przedszkolaki wybrały się na przedstawienie "Brzechwolandia". Do DK "Dąbrówka" młodsze dzieci pojechały autokarem, a starsze tramwajem.Kilka dni później razem z panią ratownik medycznym uczyliśmy się co robić w nagłych przypadkach, a z rodzinką Ciekawskich wybraliśmy się w taneczną podróż dokoła świataNo i najważniejszy dzień karnawału - balik. Było bajkowo, kolorowo i bardzo wesoło
Boże Narodzenie...
To czas miłości, życzeń i... prezentów. Czas rodzinny i czas wszelkiej serdeczności. Zanim na niebie zajaśnieje pierwsza gwiazdka,  życzmy sobie, żeby tej serdeczności i ciepła,  miłości i zrozumienia zawsze – nie tylko w Wigilię nie brakowało w naszych sercach

    Zaczarowanych, Rodzinnych Świąt
    życzy Dyrekcja, Pracownicy i Dzieci z naszego przedszkolaMałymi kroczkami zbliżają się Święta. W oczekiwaniu na nie, zorganizowaliśmy w przedszkolu kiermasz świątecznych ozdób, obejrzeliśmy piękne przedstawienia Teatru Cieni "Latarenka" i poprosiliśmy Broziego, aby wyczarował nam na święta śnieg


Zdobytą wiedzę dzieci wykorzystują w różnorodnych zabawach tematycznych i konstrukcyjnych i po mału wszystkie grupy planują zakończenia swoich projektów. Misiaki zaprosiły Zajączki i podarowały im eksponaty z kącika projektowego. Na świętowanie zakończenie swojego projektu upiekły też ciasto marchewkowe i udekorowały go słodkimi narzędziami budowlanymi. Wiewiórki na zakończenie zaprosiły wszystkich do swoich projektowych sklepików.Realizacja pierwszych projektów trwa w najlepsze. Wiewiórki poznają tajniki pracy w sklepie, a Misiaków i Zajączków zafascynowały maszyny pracujące na budowie w pobliżu przedszkola. dzieci odbyły swoje pierwsze wyprawy terenowe, zorganizowały kąciki projektowe i nieustannie obserwowały co dzieje się na budowie.

Zgodnie z hasłem "Wiewiórki i Misiaczki nakarmią wam pysiaczki pysznymi rogalami, które zrobią sami"- zadanie zostało wykonane. Pracy było dużo, śmiechu jeszcze więcej, ale najważniejsze, że rogaliki wszystkim smakowały.


A czekając az sie rogaliki upieką spotkaliśmy się z rodzinką Ciekawskich, którzy jak zwykle zabrali nas w podróż w świat muzyki


Dzieci z grupy Wiewiórek samodzielnie upiekły chleb na śniadanie dla wszystkich przedszkolaków. Mali piekarze sami odmierzyli produkty i przygotowali ciasto. Następnego dnia dzieci częstowały chlebem rodziców, a później z apetytem zjadły własnoręcznie przygotowane śniadanko!


24 września "Wiewiórki" gościły w Urzędzie Wojewódzkim. Zwiedzili różne zakamarki, zobaczyli piękne sale. Z urzędnikami porozmawiali o mandatach dla kierowców, Na koniec spotkali się z wojewodą wielkopolskim.A popołudniu bawiły się z rodzicami na jesienym grillu. Rodzice przygotowali kiełbaski, pyszne sałatki, placek z jabłkami. Dzieci przygotowały występ - niespodziankę.  Wspólnie rozwiązywali kalambury. Teraz juz wiedzą jak pokazać "rybę po grecku"!1 października dzieci z grupy "Wiewiórek" i "Misiaków" brały udział w międzyprzedszkolnych rozgrywkach w piłkę nożną na stadionie Warty. Strzeliły mnóstwo goli. Spotkały się też ze smokiem
Wartusiem, a rodzice w roli kibiców spisali się na szóstkę!.Nasze przedszkolaki bardzo chcą bawić się w wesołym i bezpiecznym ogródku, więc postanowiły zachęcić mieszkańców Wildy do głosowaniaMisiaczki też powitały jesień zabawami z rodzicami. To było popołudnie szalonej dyni, która zamieniła się w kulę do kręgli i głowę dziwnego stworka. Czas mijał na wesołych rozmowach przy placku p. Anity.Czas na jesienne przetwory. Misiaki przygotowały dla wszytkich pyszne powidła.

to była ciężka prace, po której wypoczywały na wystawie balonów.
 

W piątek 25 września Wiewiórki reprezentowały nasze przedszkole na imprezie zorganizowanej w hali Arena z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka.